Assessment of direction for coordination of monetary regulation of investment in the integration unions

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Assessment of direction for coordination of monetary regulation of investment in the integration unions
Tytuł równoległy: Ocena kierunku polityki monetarnej służącej koordynacji inwestycji w unii integracyjnej
Autor: Zelenkevich, Marina; Bandarenka, Natallia
URI: http://hdl.handle.net/11331/3441
https://doi.org/10.34739/zn.2020.53.03
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 53 (126) 2020, s. 29-38
Abstract:
 
In the context of globalization and regionalization, central banks pursuing monetary policy in the country at the same time become subjects of monetary regulation within the framework of the integrational associations of which they are members. The purpose of the article is to assess the impact of monetary policy on investment and economic growth in integration unions and determine the appropriateness of their coordination. To achieve the goal, a method of correlation-regression analysis is proposed, one which allows for the identifying and assessing of the degree of influence of certain directions of monetary policy of the countries of the integration association on the indicators of investment and economic growth. As a result of the analysis, the expediency of coordination and implementation of a coordinated policy of central banks to stimulate the deposit and credit policy of commercial banks was proved, which positively affects the characteristics of supply and demand in the integrated investment market. The assessment of the directions of the coordination of monetary investments regulation was carried out on the example of an integration association -the Union of Belarus and Russia and can be extended to other integration associations with the participation of Belarus, in particular, to the monetary interaction of countries within the Eurasian Economic Union. The analysis is based on the statistical data of the National Statistical Committee and the National Bank of the Republic Belarus, the EAEU Department of Statistics, as well as statistical information from the Central Bank of Russia and the Union of Russia and Belarus.
 
W kontekście globalizacji i regionalizacji banki centralne prowadzące politykę pieniężną w kraju stają się jednocześnie podmiotami regulacji monetarnej w ramach zrzeszeń integracyjnych, których są członkami. Celem artykułu jest ocena wpływu polityki pieniężnej na inwestycje i wzrost gospodarczy w związkach integracyjnych oraz określenie zasadności ich koordynacji. W tym celu proponuje się metodę analizy korelacyjno-regresyjnej, która pozwala na identyfikację i ocenę stopnia wpływu określonych kierunków polityki pieniężnej krajów zrzeszenia integracyjnego na wskaźniki inwestycji i wzrostu gospodarczego. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano celowość koordynacji i realizacji skoordynowanej polityki banków centralnych w zakresie stymulowania polityki depozytowo-kredytowej banków komercyjnych, co pozytywnie wpływa na charakterystykę podaży i popytu na zintegrowanym rynku inwestycyjnym. Ocenę kierunków koordynacji regulacji inwestycji pieniężnych przeprowadzono na przykładzie stowarzyszenia integracyjnego -Związek Białorusi i Rosji i można ją rozszerzyć na inne stowarzyszenia integracyjne z udziałem Białorusi, w szczególności na interakcję walutową krajów należących do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Analiza oparta jest na danych statystycznych Narodowego Komitetu Statystycznego i Narodowego Banku Republiki Białoruś, a także informacji statystycznych z Centralnego Banku Rosji i Związku Rosji i Białorusi
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics