Changes in the level of socio-economic development in western Balkan EU accossionist countries in 2010-2018

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kozak, Sylwester
dc.contributor.author Muça, Etleva
dc.date.accessioned 2021-04-14T11:36:41Z
dc.date.available 2021-04-14T11:36:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 53 (126) 2020, s. 19-28 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3440
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2020.53.02
dc.description.abstract The paper presents the results of research on changes in the level of socioeconomic development in Western Balkan countries, including Albania, Montenegro, North Macedonia and Serbia, for the period 2010- -2018. The level of development was determined by the method TOPSIS, based on two social and six economic criteria using data from national statistical offices. The results indicate that four countries present long-term positive growth over the course of the decade. Throughout the entire analyzed period, Montenegro characterized with the highest and Albania the lowest development in the region. These countries characterized with the most and the least favorable levels of the analyzed categories, inter alia, the level of employment in agriculture, population growth, infant mortality rate, or the average wage. The levels of development of North Macedonia and Serbia were average for the region. However, the stable and rather favorable trends of the main socia pl
dc.description.abstract W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian poziomu socjoekonomicznego rozwoju w krajach Bałkanów Zachodnich, w tym w Albanii, Czarnogórze, Macedonii Północnej i Serbii, w 5v latach 2010--2018. Poziom rozwoju określono metodą –TOPSIS w oparciu o dwa kryteria społeczne i sześć kryteriów ekonomicznych z wykorzystaniem danych z krajowych urzędów statystycznych. Wyniki wskazują, że cztery kraje odnotowują długoterminowy dodatni wzrost w ciągu dekady. W całym analizowanym okresie najsilniejszym rozwojem w regionie charakteryzowała się Czarnogóra, a najniższym Albania. Kraje te charakteryzowały się najbardziej i najmniej korzystnymi poziomami analizowanych kategorii, m.in. poziomem zatrudnienia w rolnictwie, przyrostem naturalnym, wskaźnikiem umieralności niemowląt czy przeciętnego wynagrodzenia. Poziomy rozwoju Macedonii Północnej i Serbii były średnie w regionie. Jednak stabilne i dość korzystne trendy głównych kryteriów społeczno-ekonomicznych regionu pozwalają oczekiwać, że jego potencjał rozwojowy będzie kontynuowany w przyszłości. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Albania en
dc.subject Montenegro en
dc.subject North Macedonia en
dc.subject Regional development en
dc.subject Regional policy en
dc.subject Serbia en
dc.subject Albania pl
dc.subject Czarnogóra pl
dc.subject Macedonia Północna pl
dc.subject Rozwój regionalny pl
dc.subject Polityka regionalna pl
dc.subject Serbia pl
dc.title Changes in the level of socio-economic development in western Balkan EU accossionist countries in 2010-2018 en
dc.title.alternative Zmiany poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego w krajach zachodniobałkańskich kandydujących do UE w latach 2010-2018 pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics