Changes in the level of socio-economic development in western Balkan EU accossionist countries in 2010-2018

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Changes in the level of socio-economic development in western Balkan EU accossionist countries in 2010-2018
Tytuł równoległy: Zmiany poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego w krajach zachodniobałkańskich kandydujących do UE w latach 2010-2018
Autor: Kozak, Sylwester; Muça, Etleva
URI: http://hdl.handle.net/11331/3440
https://doi.org/10.34739/zn.2020.53.02
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 53 (126) 2020, s. 19-28
Abstract:
 
The paper presents the results of research on changes in the level of socioeconomic development in Western Balkan countries, including Albania, Montenegro, North Macedonia and Serbia, for the period 2010- -2018. The level of development was determined by the method TOPSIS, based on two social and six economic criteria using data from national statistical offices. The results indicate that four countries present long-term positive growth over the course of the decade. Throughout the entire analyzed period, Montenegro characterized with the highest and Albania the lowest development in the region. These countries characterized with the most and the least favorable levels of the analyzed categories, inter alia, the level of employment in agriculture, population growth, infant mortality rate, or the average wage. The levels of development of North Macedonia and Serbia were average for the region. However, the stable and rather favorable trends of the main socia
 
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian poziomu socjoekonomicznego rozwoju w krajach Bałkanów Zachodnich, w tym w Albanii, Czarnogórze, Macedonii Północnej i Serbii, w 5v latach 2010--2018. Poziom rozwoju określono metodą –TOPSIS w oparciu o dwa kryteria społeczne i sześć kryteriów ekonomicznych z wykorzystaniem danych z krajowych urzędów statystycznych. Wyniki wskazują, że cztery kraje odnotowują długoterminowy dodatni wzrost w ciągu dekady. W całym analizowanym okresie najsilniejszym rozwojem w regionie charakteryzowała się Czarnogóra, a najniższym Albania. Kraje te charakteryzowały się najbardziej i najmniej korzystnymi poziomami analizowanych kategorii, m.in. poziomem zatrudnienia w rolnictwie, przyrostem naturalnym, wskaźnikiem umieralności niemowląt czy przeciętnego wynagrodzenia. Poziomy rozwoju Macedonii Północnej i Serbii były średnie w regionie. Jednak stabilne i dość korzystne trendy głównych kryteriów społeczno-ekonomicznych regionu pozwalają oczekiwać, że jego potencjał rozwojowy będzie kontynuowany w przyszłości.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics