Środowisko mediów elektronicznych obszarem zainteresowań współczesnej pedagogiki społecznej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Środowisko mediów elektronicznych obszarem zainteresowań współczesnej pedagogiki społecznej
Autor: Roguska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/341
Date: 2009
Źródło: Pedagogika społeczna w Europie Środkowej : stan obecny i perspektywy / zespół autorów Mirosław Babiarz [et al.] ; redaktor ds. fachowych Zlatica Bakošová, Ewa Jarosz. - Brno : Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, 2009, s. 550- 558.
Abstract: [Materiały z I Międzynarodowej Konferencji nt.: "Pedagogika społeczna w Europie Środkowej, stan obecny i perspektywy" Brno grudzień 2009]. Artykuł oscyluje wokół zagadnień związanych z teorią przymusu medialnego. Teoria ta zakłada, że współczesny człowiek jest zmuszony do współegzystowania z mediami na wiele sposobów. Po pierwsze, nie może unikać kontaktu z nimi, ponieważ ich obecność jest powszechna i niezbędna w ogólnocywilizacyjnym rozwoju ludzkości. Po drugie, przymus odnosi się do konieczności uczenia się mediów, czyli uczestniczenia w edukacji medialnej, która jest wymogiem współczesnych przeobrażeń i symbolem przemian. Zaniechanie uczenia się mediów w znaczeniu technologicznym, edukacyjnym, społecznym i psychologicznym skutkować może nie tylko negatywnymi konsekwencjami w postaci np. patologii, manipulacji, uzależnień, ale też znacznym utrudnieniem swobodnego komunikowania się, docierania do potrzebnych informacji, odbierania ich i przetwarzania. Po trzecie, w teorię przymusu medialnego wpisane jest nieustanne badanie rzeczywistości medialnej, ponieważ jest ona w stanie ciągłego rozwoju, ewaluowania, imersji, konwergencji mediów tradycyjnych z nowoczesnymi. Artykuł podkreśla, że w obszarze zainteresowań badawczych współczesnej pedagogiki społecznej, nie sposób pominąć środowiska medialnego, które uczestniczy w tworzeniu i pojmowaniu kultury przez człowieka. Media otaczają nas i/lub osaczają w zależności od stopnia świadomości konsumenta oraz sposobów oswajania się z nimi.
Description: The article oscillates around the issue of media compulsion. The theory claims that a modern man is forced to co-exist with the media in different ways. Firstly, he cannot avoid contact with them as they are common and essential in broad civilization development. Moreover, the compulsion refers to necessity to learn about the media, which is meant as an active participation in media education, but it is also a requirement for modern transformations and a symbol of changing environment. Neglecting to learn about the media in technological, educational, social and psychological meaning may result not only in negative consequences such as pathologies, manipulating and addictions but it may also lead to significant hardships in order to keep communication with others, find useful information, receive and transform the data. Finally, within the theory of media compulsion there is the need for media reality search as it undergoes constant development, evaluation, immersion and traditional media convergence with modern ones. The author stresses that within the area of research interests of contemporary social pedagogy it is impossible to avoid media environment, which is taking an active part in creating and understanding the culture. The media is surrounding us and holding the game depending on its consumer consciousness and the ways to familiarize with them.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics