Komeńskiego człowiek w kontekście wolności wewnętrznej i zewnętrznej - wobec sfery cielesnej, intelektualnej i emocjonalnej

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wyczółkowska, Ewa
dc.date.accessioned 2021-03-19T10:14:17Z
dc.date.available 2021-03-19T10:14:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 305-317 pl
dc.identifier.issn 2450-7245
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3389
dc.description.abstract Czy komeniologia jest nauką? Pytanie to staje się przewodnią myślą moich rozważań. Analizę koncepcji Jana A. Komeńskiego poprowadzę według wybranych kryteriów naukowości: porządku logicznego, poziomu teoretyczności, mocy wyjaśniającej, mocy heurystycznej, stopnia przekonania i stopnia uzasadnienia, mocy przewidywania, języka i metod. Przyjmuję obraz człowieka jako triady obejmującej ducha (część nieśmiertelna powiązana ze światem duchowym), duszę (część rozumna licząca się z wolną wolą daną od Stwórcy) i ciało (część zwierzęca oraz część duszy zdolna do przyjmowania bodźców zmysłowych). W swoim artykule poszukuję właściwej interpretacji koncepcji człowieka wolnego u Komeńskiego, który bazował na obserwacji i doświadczeniu. pl
dc.description.abstract Is comeniology a science? This question becomes the guiding thought of my contemplations. I conduct the analysis of John A. Comenius's concept according to the selected scientific criteria: logical order, levels of theory, explanatory power, heuristic power, degree of persuasion and degree of justification, power of prediction, language and methods. I accept the image of a man as a triad involving spirit (immortal part connected with the spiritual world), soul (rational part considering the free will given by the Creator) and body (animal part and the part of the soul capable of perceiving sensory stimuli). In my article I am searching for a proper interpretation of Comenius' concept of a free man that was based on observation and experience. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Człowiek pl
dc.subject Edukacja pl
dc.subject Komenský, Jan Amos (1592-1670) pl
dc.subject Komeniologia pl
dc.subject Miłość pl
dc.subject Uczucia pl
dc.subject Wolność pl
dc.subject Man en
dc.subject Education en
dc.subject Comenius, John Amos (1592–1670) en
dc.subject Comeniology en
dc.subject Love en
dc.subject Feelings en
dc.subject Freedom en
dc.title Komeńskiego człowiek w kontekście wolności wewnętrznej i zewnętrznej - wobec sfery cielesnej, intelektualnej i emocjonalnej pl
dc.title.alternative Comenius' man in the context of internal and external freedom towards physical, intellectual and emotional spheres en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics