Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w rodzinnych gospodarstwach rolniczych powiatu siedleckiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w rodzinnych gospodarstwach rolniczych powiatu siedleckiego
Tytuł równoległy: Conditions for development of initiative in family Siedlce county farms
Autor: Borkowski, Krzysztof Wawrzyniec
Promotor: Bombik, Antoni
URI: http://hdl.handle.net/11331/337
Date: 2015
Abstract:
 
Rozwiązanie problemów społecznych i gospodarczych na obszarach wiejskich stwarza w pewnej części rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. Powstawanie nowych miejsc pracy na wsi i nowych źródeł dochodu ogranicza bezrobocie, umożliwia przejście z pracy w rolnictwie do innych zajęć, a także sprzyja pożądanym zmianom struktury agrarnej. W literaturze brak jest badań dotyczących diagnozy istniejącego stanu problematyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, brak jest również metodologii kwantyfikacji tego zjawiska, jego dynamiki oraz formułowania strategii i prognoz. Podjęto zatem badania, których celem była ocena opinii i postaw rolników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, badania dotyczące uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Badania ankietowe przeprowadzono w 2006 i 2012 roku wśród 82 rolników prowadzących zarówno rodzinne gospodarstwo rolne, jak i pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie wszystkich gmin powiatu siedleckiego. W pracy wykazano, że podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej wiąże się najczęściej z posiadanymi przez rolnika zasobami kapitałowymi, wiedzą i doświadczeniem. Osiąganie niskich dochodów z gospodarstwa nie ma wpływu na decyzję o podjęciu działalności gospodarczej. O rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich decyduje głównie potencjał ludnościowy (demograficzny), tj.: liczba ludności i gęstość zaludnienia. Przedsiębiorczość rozwija się niezależnie od dochodów i wydatków gmin, w tym wydatków inwestycyjnych. Pomiędzy działalnością rolniczą i pozarolniczą działalnością gospodarczą nie występuje zjawisko konkurencyjności o czynniki wytwórcze, zwłaszcza o pracę. Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej ograniczają najczęściej czynniki o charakterze ekonomicznym, jak: konkurencja na rynku, brak popytu na towary i usługi oraz posiadane zasoby finansowe. Ograniczeniem jest też brak wsparcia rolników - przedsiębiorców przez samorządy terytorialne.
 
ABSTRACT - The solution social and economic problems in rural areas poses in a certain part of the development of non-agricultural activities. The creation of new jobs in rural areas and new sources of income reduces unemployment, enables the transition from farming to other activities, and fosters a desirable change in the agrarian structure. In the literature, there is no research on the diagnosis of the current state of issues of initiative in rural areas, there is also a methodology for quantifying this phenomenon, its dynamics and to formulate strategies and forecasts. It was therefore study aimed to assess the opinions and attitudes of farmers engaged in non-agricultural economic activities, research on the determinants of initiative development in rural areas. Surveys conducted in 2006 and 2012 among 82 farmers in both family farm and non-agricultural economic activities in all the municipalities of the Siedlce county. The study showed that taking non-agricultural activities most often associated with owned by a farmer capital resources, knowledge and experience. Achieving low income from the holding shall not affect the decision to undertake economic activity. The development of initiative in rural areas is determined mainly by the potential population (demographic), ie.: number of population and population density. Initiative develops independently of the revenue and expenditure of municipalities, including capital expenditures. Between agricultural and non-agricultural economic activities there is no phenomenon competitiveness of productive factors, especially of employment. The development of non-agricultural enterprise are most limited of economic factors, as competition in the market, lack of demand for goods and services and possessed the financial resources. The limitation is the lack of support for farmers - entrepreneurs by local governments.
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics