Genetyczne uwarunkowania pokrojowych i użytkowych cech polskich koni szlachetnych półkrwi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaproń, Marian
dc.contributor.author Danielewicz, Agata Anna
dc.date.accessioned 2015-07-22T08:07:51Z
dc.date.available 2015-07-22T08:07:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/335
dc.description Wydział Przyrodniczy pl
dc.description.abstract W niniejszej rozprawie doktorskiej badaniami objęto 2189 polskich koni szlachetnych półkrwi zapisanych do dwóch tomów ksiąg stadnych (,,Księga Stadna Koni Szlachetnych Półkrwi''. T.1.' PZHK, 1997 oraz ,,Księga Stadna Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi".T.Ż.,PZHK. 2003) obejmując genetyczno-populacyjną analizą ich cechy pokrojowe (wysokość w kłębie' obwód klatki piersiowej, obwód nadpęcia, bonitacja pokroju, indeks objętości, indeks kościstości)o raz wskaźniki wartości użytkowej i statystyczną charakterystykę wyników prób dzielności ogierów trenowanych i ocenianych przez 4 różne systemy prób dzielności. W badaniach uzyskano zdecydowanie wysoki poziom odziedziczalności cech pokrojowych (w przypadku wysokości w kłębie: 0,821 + 0,051. indeksu kościstości: 0,803 + 0,051, bonitacji pokroju: 0,7]7 + 0,050. obwodu nadpęcia: 0,754 + 0,060), bądź wysoki (indeks objętości: 0,4810 + 0,051) lub średni (obwód klatki piersiowej 0,369 + 0,064). Podkreślenia wymaga fakt, że miarodajność oszacowania współczynników odziedziczalności jest znacząca ponieważ towarzyszą im nader niskie wartości standardowych błędów ich oszacowania. W rozprawie oszacowano również genetyczne korelacje między szacowanymi cechami (w wielu przypadkach znaczące z hodowlanego punktu widzenia), a także oszacowano genetyczne trendy ich kształtowania się na przestrzeni analizowanego roku urodzenia badanych koni (trendy ogólne, trendy dla klaczy, trendy dla ogierów za okres lat 1978-1998). Wspomniane trendy genetyczne wskazują na dokonującą się zmienność cech pokrojowych w badanej populacji. Analizą objęto również rodowodową strukturę pochodzenia polskich koni szlachetnych półkrwi ustalając przynależność w trzech pokoleniach wstecznych ich rodowodów ustalając nadzwyczaj zróżnicowaną ,.mieszaninę ras''. Na bazie uzyskanych rezultatów podjęto próbę wyznaczenia dalszych perspektyw hodowlanych w doskonaleniu pokrojowych i użytkowych cech polskich koni szlachetnych półkrwi. pl
dc.description.abstract ABSTRACT - In this doctoral thesis research involved 2,189 Polish noble half-bred horses enrolled in the two volumes of the studbook ("Noble Half-Blood Horse Studbook." T.I., PZHK, 1997 and " Studbook Polish Noble Half-Blood Horse". T.2. , PZHK, 2003), including genetic - population analysis of their conformation traits (height at the withers, circumference of chest, circumference of cannon bone, quality classification of habit, volume index, the index of boniness) and the value of in use indicators and statistical characteristics of the results of performance tests of stallions trained and assessed by 4 various systems of performance tests.The study achieved a definitely high level of heritability conformation traits (in the case of the height at the withers: 0.821 ± 0.051, boniness index: 0.803 ± 0.051, quality classification: 0.777 ± 0.050, circuit of cannon bone: 0.754 ± 0.060), or high (volume index: 0 4810 ± 0.051) or medium (chest circumference 0.369 ± 0.064).It should be emphasized that the reliability of estimates of heritability coefficients is significant, because it is accompanied by extremely low values of the standard error of the estimate.The trial also assessed the genetic correlations between traits (in many cases significant from the breeding point of view), as well as the genetic trends shaping them over the analyzed year of birth of researched horses (overall trends, the trends for mares, stallions trends for the period between 1978-1998). These trends indicate the genetic variability ongoing process of conformation traits in the researched population.The analysis also covered the pedigree structure of origin Polish noble half-bred horses in determining the nationality of in three generations of reverse their generations by setting an unusually diverse "mixture of races".On the basis of the obtained results an attempt to determine the future prospects of breeding was taken in improving conformation and functional characteristics of Polish noble half-bred horses. en
dc.language.iso pl pl
dc.rights Zarządzenie Nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich w Repozytorium UPH. pl
dc.subject Cechy pokrojowe pl
dc.subject Parametry genetyczne pl
dc.subject Pokrój (biol.) pl
dc.subject Polski koń szlachetny półkrwi pl
dc.subject Wartość hodowlana pl
dc.subject Wartość użytkowa pl
dc.subject Breeding value en
dc.subject Conformation traits en
dc.subject Genetic parameters en
dc.subject Horse breeding en
dc.subject Polish Half-Blood Horse (SP) en
dc.title Genetyczne uwarunkowania pokrojowych i użytkowych cech polskich koni szlachetnych półkrwi pl
dc.title.alternative Genetic determinants of conformation and functional characteristics of Polish noble half-bred horses half-bred horses breeding value, genetic parameters, cut, utility en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics