Orbis Pictus: od świata w obrazach do wyjaśniania świata obrazami - Jan Amos Komeński (1658) a Otto Neurath (1936)

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kalita, Cezary
dc.date.accessioned 2021-03-02T09:16:22Z
dc.date.available 2021-03-02T09:16:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 6 (2019), s. 159-176 pl
dc.identifier.issn 2450-7245
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3352
dc.description.abstract Książka Comeniusa Orbis Pictus będąca opisem świata za pomocą obrazów jest nośnikiem idei edukacji wizualnej. Jej przełomowy charakter polega na tym, że zastosowano schematyczny obraz, który wymusza zaciekawienie i koncentrację ucznia. Powoduje to zwiększenie skuteczności pomocniczego języka wizualnego. Otto Neurath z ideą Isotype i lingwistycznymi pomysłami Charlesa Kaya Ogdena (English Basic) wpisuje się w realizację przesłania Comeniusa. Orbis Pictus staje się dziełem przełomowym w przejściu od kultury piśmiennej do kultury obrazkowej. Komeniologia – teza normatywna – powinna, oprócz analizy spuścizny Comeniusa, również aktualizować jego ideę do wymogów współczesnego świata. A tym wyzwaniem jest realizacja hasła programowego Neuratha „Obrazy łączą, słowa dzielą”. pl
dc.description.abstract The book by Comenius Orbis Pictus, which is a description of the world through images, is a carrier of the idea of visual education. Its groundbreaking nature lies in the fact that a schematic image was used, which forces the student's curiosity and concentration. This increases the effectiveness of the secondary visual language. Otto Neurath with the idea of Isotype and linguistic ideas of Charles Kay Ogden (English Basic) is part of the implementation of Comenius' message. Orbis Pictus is becoming a breakthrough in the transition from writing culture to pictorial culture. Comeniology -a normative thesis -should, in addition to analyzing the legacy of Comenius, also update his idea to the requirements of the modern world. And this challenge is the implementation of the Neurath program slogan "Pictures combine, words divide". en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Edukacja pl
dc.subject Etyka pl
dc.subject Filozofia pl
dc.subject Komenský, Jan Amos (1592-1670) pl
dc.subject Neurath, Otto (1882-1945) pl
dc.subject Education en
dc.subject Ethics en
dc.subject Philosophy en
dc.subject Comenius, John Amos (1592–1670) en
dc.title Orbis Pictus: od świata w obrazach do wyjaśniania świata obrazami - Jan Amos Komeński (1658) a Otto Neurath (1936) pl
dc.title.alternative Orbis Pictus: from the world in pictures to explaining the world with pictures - John Amos Comenius (1658) and Otto Neurath (1936) en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics