Rzeczywistość edukacyjna w poglądach Jana Amosa Komeńskiego: treściowy aspekt komeniologii

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rzeczywistość edukacyjna w poglądach Jana Amosa Komeńskiego: treściowy aspekt komeniologii
Tytuł równoległy: Educational reality in Comenius' views: the content aspect of comeniology
Autor: Florczykiewicz, Janina
URI: http://hdl.handle.net/11331/3343
Date: 2019
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 9 (2019), s. 81-90
Abstract:
 
W tekście zaproponowano ujęcie komeniologii w perspektywie podmiotowej koncentrując się na treściowym wymiarze procesu badawczego. Rozważania oparto na prezentowanym w polskiej literaturze ujęciu nauki jako systemu twierdzeń o rzeczywistości wypracowanemu w toku badań. Dzieło Komeńskiego rozpatrywane jest z perspektywy zawartego w nim opisu rzeczywistości edukacyjnej, złożonego na Jego koncepcję wychowania. Intencją była prezentacja obiektywnie rozpoznanych przez autora prawd o świecie, człowieku i relacjach między nimi. Dokonano rekonstrukcji poglądów złożonych na koncepcję człowieka, nauczyciela i wychowania. Zaprezentowano opis zarysowanej przez autora rzeczywistości edukacyjnej uwzględniając trzy konstytuujące je elementy - koncepcję człowieka, wychowania i nauczyciela. Intencją było jedynie zasygnalizowanie najbardziej istotnych treści, bowiem wyczerpujące omówienie wykracza poza ramy artykułu.
 
The text propos es an approach to comeniology In the subjective perspective focusing on the kontent dimension of the research process. The considerations were based on the approach to science presented In Polish literature as a system of theorems about reality developer In the course of research. Comenius' work is considered from the perspective of the description of educational reality contained In it, which is composed of his koncept of education. The intention was to prezent truths about the world, man and relations between them, objectively recognized by the author. The views on the koncept of man, teacher and upbringing were reconstructed. A description of the educational reality outlined by the author was presented, ta king into account the three elements constituting it – the koncept of man, upbringing and teacher. The intention was only to menton the most relevant content, because an exhaustive discussion goes Beyond the scope of the article.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics