Aktualnost Komenskega v sedanji slovenski pedagogiki

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Aktualnost Komenskega v sedanji slovenski pedagogiki
Tytuł równoległy: The relevance of Comenius in present slovenian pedagogy
Znaczenie Komeńskiego we współczesnej pedagogice słowackiej
Autor: Cencič, Majda
URI: http://hdl.handle.net/11331/3333
Date: 2017
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 4 (2017), s. 239-252
Abstract:
 
Jan Amos Komenský je seveda tudi vplival na slovensko pedagogiko in didaktiko. O njem so začeli v slovenskem pedagoškem tisku poročati od leta 1871 naprej, najprej več kot o jezi-koslovcu, kasneje kot o pedagogu in zlasti didaktiku. V slovenskem jeziku so izšle tri izdaje nje-gove v Sloveniji najbolj znane in brane knjige, Velika didaktika, in to leta 1893, ko smo bili pod Avstro-Ogrsko monarhijo, leta 1958, ko smo bili v državi Jugoslaviji in leta 1995, ko smo imeli Slovenci lastno državo. Slovenski strokovnjaki, ki so proučevali delo Komenskega, so ga označili kot pedagoga in utemeljitelja osnovne šole ali tudi kot ideologa osnovne šole, kot pedagoga-didaktika, nove, prijazne šole ipd. V besedilu ga označujemo kot vizionarja sedanje šole. Izpostav-ljamo le nekatere njegove misli in ideje, ki so še stoletja po njihovem zapisu aktualne za sedanjo pedagogiko in se povezujejo z učnimi okolji, inkluzivno vzgojo in izobraževanjem, veččutnim učen-jem, mnogoterimi inteligentnostmi, aktivnim poukom ter s celotno vzgojo in celostno komunikaci-jo. Zaključujemo, da marsikaj, kar na novo raziskujemo in proučujemo, ima osnovo že pri Komens-kem. Zato se je potrebno tudi pri preučevanju aktualnih problemov vprašati kam, oz. h komu segajo korenine in vedno znova pogledati pedagoške klasike, med katere upravičeno štejemo tudi Komenskega.
 
One can without doubt argue that John Amos Comenius had an influence on Slovenian pedagogy and didactics. The Slovenian pedagogy press has been reporting of him since 1871; in the beginning on his role as a linguist and later as a pedagogue and especially educationalist. Three editions of his most popular book –The Great Didactic–were published in Slovenian in 1893, 1958 and 1995; all eras in which Slovenia was part of different sociopolitical systems (Austro-Hungarian Empire, Yugoslavia and, today, Slovenia). Experts from Slovenia, who studied the work of Comenius, labelled him as a pedagogue and the founder of basic education. Further-more, he is also seen as the ideologist of basic schools, and as a pedagogue and educationalist who supported the concept of new, friendly schools. In this article we describe him as a visionary of today’s schools. We highlight only a few of his thoughts and ideas which, even centuries after being written, remain worthy of consideration for contemporary pedagogy, and are related to learning environments, inclusive education, multisensory learning, multiple intelligences, active teaching, holistic education and communication. We conclude by stating that much of what we are researching and studying today has its roots in Comenius’ work. Therefore, even when exploring current issues researchers need to ask where the roots lie or to whom are the concepts attributed, and repeatedly examine the classics of pedagogy, to which Comenius rightly belongs
 
Można bez wątpienia stwierdzić, że Jan Amos Komeński miał wpływ na słoweńską pedagogikę i dydaktykę. Słoweńska prasa pedagogiczna donosi o nim od 1871 roku; na początku jako lingwiście, a później jako pedagogu. Trzy edycje jego najpopularniejszej książki –Wielka dydaktyka-zostały opublikowane w języku słoweńskim w latach 1893, 1958 i 1995; we wszystkich okresach, kiedy Słowenia była częścią różnych systemów społeczno-politycznych (Cesarstwa Austro-Węgier, Jugosławii, dziś jako odrębnego państwa). Eksperci ze Słowenii, którzy studiowali prace Komeńskiego, nazwali go pedagogiem i założycielem podstawowej edukacji. Ponadto jest również postrzegany jako ideolog szkół podstawowych oraz jako pedagog, który popierał ideę nowych, przyjaznych szkół. W tym tekście opisujemy go jako wizjonera dzisiejszych szkół. Podkreślamy tylko kilka jego myśli i pomysłów, które nawet po stuleciach są godne rozważania; na temat współczesnej pedagogiki i są związane: ze środowiskiem edukacyjnym, edukacją włączającą, multisensoryczną nauką, inteligencjami wielorakimi, aktywnym nauczaniem, holistyczną edukacją i komunikacją. Podsumowując: wiele z naszych badań i studiów ma swoje korzenie w pracy Komeńskiego. Dlatego też, nawet jeśli bada się bieżące kwestie, naukowcy muszą zapytać, gdzie są ich korzenie, komu są przypisane te pojęcia i wielokrotnie przeanalizować klasykę pedagogiki, do której słusznie należy Comenius
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics