The principle of natural correspondence in the philosophical and pedagogical heritage of J.A. Comenius in the perception of S. Rusova and the authors of the text

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The principle of natural correspondence in the philosophical and pedagogical heritage of J.A. Comenius in the perception of S. Rusova and the authors of the text
Tytuł równoległy: Zasada naturalnej korespondencji w filozoficznym i pedagogicznym dziedzictwie Jana Amosa Komeńskiego w recepcji S. Rusowej i autorek tekstu
Autor: Ganaba, Svetlana Oleksandrivna; Bakhmat, Nataliia Valeriivna
URI: http://hdl.handle.net/11331/3322
Date: 2017
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2017, nr 4, s. 313-325
Abstract:
 
On this article is to emphasize the heuristic potential of the natural correspondence ideas of J.A. Comenius in the philosophical and its importance for the pedagogy of Ukraine in the present times. The urgency of the topic chosen is caused by the fact that during the years of total com-munist ideology domination in the Ukrainian society there was an endless struggle against the scientific free-thinking, the original creative thought was destroyed and distorted, the history of its formation and development was suppressed and falsified. It is possible to restore the lost cultural heritage and the broken connection of generations only if each creator of our intellectual and cultural heritage is returned to the Motherland. In works J.A. Comenius developed the principle of the nature conformity, previously proposed. He presented it as free development of the child's potential and abilities. The organic unity of a person and nature considered the natural state of the child's personality, which should become the solid foundation of educational activity. In education a person is seen neither as a way of implementing certain educational projects, nor as an instrument of manipulation, but as a goal, as an active subject capable to create an understanding of the world around and, at the same time, to defend his own unique identity. J.A. Comenius’ idea connected with the principle of nature correspondence is the understanding of a person as a world in a diminished forms that is as a peculiar Microcosm. The researchers reveal a concept of a holistic personality. The integrity of the individual the scientists understands as the process of accumulation of the natural and socio-cultural environment properties within a person, and analyzes it in two dimensions: psychophysiological and sociocultural. The ideas of great pedagogical thinkers highlighted in the article are consonant with the present and are of great importance for the education system reformation and the creation of a new Ukrainian school.
 
Celem tekstu jest podkreślenie heurystycznego potencjału koncepcji naturalnej korespondencji J. A. Komeńskiego w filozoficznym i pedagogicznym dziedzictwie S. Rusowej i jego znaczenia dla pedagogiki Ukrainy w obecnym czasie. Ważność tego tematu wynika z faktu, że w latach totalnej dominacji ideologii komunistycznej w społeczeństwie ukraińskim trwała niekończąca się walka przeciwko naukowemu wolnemu myśleniu, oryginalna myśl twórcza została zniszczona i zniekształcona, historia jej powstania i rozwój został stłumiony i sfałszowany. Możliwe jest przywrócenie utraconego dziedzictwa kulturowego i złamanego związku pokoleń tylko wtedy, gdy każdy twórca naszego dziedzictwa intelektualnego i kulturowego zostanie zwrócony Ojczyźnie. W konstelacji postaci powracających z zapomnienia ważne miejsce zajmuje Sofia Rusowa, postać publiczna i polityczna, znany nauczyciel i psycholog, historyk, etnograf, pisarz, tłumacz, krytyk sztuki, krytyk literacki, autor wielu prac naukowych i podręczników. Jest znana także jako jeden z założycieli krajowego systemu edukacji i sztuki, pasjonat, patriota Ukrainy. Jej prace badawcze stanowią potężną skarbnicę filozoficznych i pedagogicznych pomysłów, które koncentrują się na sferze edukacyjnej, na rozwoju i kształtowaniu osoby jako najwyższej wartości społecznej, najbardziej kompletnym ujawnieniu jej zdolności i zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych. W swoich pracach opracowała zasadę zgodności z naturą, wcześniej zaproponowaną przez J. A. Komeńskiego. Ujęła to jako swobodny rozwój potencjału dziecka „bez użycia przemocy”. Ekologiczną jedność osoby i natury uważała za naturalny stan osobowości dziecka, i to ona powinna stać się solidnym fundamentem działalności edukacyjnej. Edukacja nie jest postrzegana ani jako sposób na realizację pewnych projektów, ani jako narzędzie manipulacji, ale jako cel aktywnego podmiotu zdolnego do zrozumienia świata wokół, a jednocześnie do obrony jego własnej tożsamości. Idea J. Komeńskiego, związana z zasadą korespondencji przyrodniczej, polega na rozumieniu osoby jako świata w postaci zmniejszonej, która jest swoistym mikrokosmosem, kontynuowana jest także w twórczości Sofii Rusowej. Przedstawia to jako pojęcie całościowej osobowości. Integralność każdej osoby rozumie jako proces gromadzenia naturalnych i społeczno-kulturowych właściwości środowiska w osobie i analizuje ją w dwóch wymiarach: psychofizjologicznym i społeczno-kulturowym. Idee wielkich myślicieli pedagogicznych podkreślone w tekście współgrają z teraźniejszością i mają ogromne znaczenie dla reformy systemu edukacji i utworzenia nowej ukraińskiej szkoły.
 
У статті акцентовано увагу на евристичному потенціалі ідей природовідповідності Я. А. Коменського та його значення для педагогіки України в теперішні часи. Актуальність обраної теми зумовлена тією обставиною, що за роки панування в українському суспільстві тотальної комуністичної ідеології йшла невпинна боротьба із науковим вільнодумством, знищувалась й перекручувалася оригінальна творча думка, замовчувалася і фальшувалась історія її становлення та розвитку. Відновити втрачену культурну спадщину й розірваний зв'язок поколінь можна лише за умови, коли кожен творець нашої інтелектуально-культурної спадщини буде повернутий на Батьківщину. У роботах Я. А. Коменського презентувано принцип природовідповідності як «ненасильницький» й вільний розвиток потенціалу та здібностей дитини. Органічна єдність людини і природи розглядалася як природній стан дитячої особистості, який має стати міцним фундаментом навчальної діяльності. В навчальній діяльності людина розглядається не як засіб реалізації певних навчальних проектів, не як інструмент маніпуляції, а як мета, як активний суб’єкт, який здатний творити розуміння світу довкола себе, й, водночас, відстоювати власну унікальну самобутність. Ідеєю Я. А. Коменського, пов’язаною із принципом природовідповідності, є розуміння людини як світу у зменшеному вигляді, тобто як своєрідного Мікрокосмосу. Висвітлені у статті ідеї великих педагогів-мислителів співзвучні з сьогоденням і мають велике значення для реформування системи освіти та створення нової української школи.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics