Współczesna recepcja myśli Komeńskiego w Czechach na podstawie przykładu jego słynnej sentencji dotyczącej narodu i wizji lepszej przyszłości

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Współczesna recepcja myśli Komeńskiego w Czechach na podstawie przykładu jego słynnej sentencji dotyczącej narodu i wizji lepszej przyszłości
Tytuł równoległy: A contemporary reception of Komenský’s thought in the Czech Republic on the basis of his famous sentence concerning a nation and the vision of a better future
Autor: Hampl, Lubomír
URI: http://hdl.handle.net/11331/3319
Date: 2017
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 4 (2017), s. 179-190
Abstract: Autor przywołuje recepcje Jana Amosa Komeńskiego oraz przedstawia, jak jego siedemnasto-wieczne myśli – zarówno dydaktyczno-oświatowe, jak i filozoficzno-pansoficzne – zostały wykorzystane (np. w przemówieniach czy orędziach, na konferencjach czy nawet w deklaracjach proklamujących państwo) przez wybitnych mężów stanu narodu czeskiego, jakimi byli T.G. Masaryk i Václav Havel. Skoncentrowano się na odtworzeniu słynnej sentencji Komeńskie-go, pochodzącej z jego Testamentu umierającej matki Jedności Braterskiej, która brzmiała: Władza rzeczy Twoich, wróci ponownie do Ciebie – ludu czeski! W dalszej części autor przywołuje sens tych słów w innych okolicznościach, tj. w patriotycznej pieśni pt. Modlitwa dla Marty, śpiewanej podczas wydarzeń Praskiej Wiosny z 1968 i podczas rewolucji aksamitnej z1989 roku. Przeprowadzono również analizę tych słów, znajdujących się (w skróconej wersji) na pomniku Jana Husa na Rynku Starego Miasta w Pradze, gdzie również odnajdujemy słynne fragmenty słów Komeńskiego, dotyczące lepszej wizji narodu czeskiego w przyszłości.
Description: The Author refers to receptions of Jan Amos Komenský and to how his seventeenth century thoughts –both, teaching-educational and philosophically-pansophical –have been used (e.g. in speeches or addresses, at conferences, or even in declarations proclaiming a Nation) by eminent statesmen of the Czech nation, such as T.G. Masaryk iVáclav Havel. The focus falls on reconstructing the famous Komenský's sentence coming from his work The Last Will and Testament of the Dying Mother, The Unity of Brethren, the line the government of your affairs will again return to you, O, Czech people! Subsequently, the author refers to the said words realized in other circumstances, i.e. in the patriotic song entitled A Prayer for Marta sang during the Prague Spring of 1968 and during the Velvet Revolution of 1989. An analysis of the words (in an abridged version) situated on the monument of Jan Hus in the Old Town Square in Prague has been conducted, where we also find the famous fragments of Komenský' words, concerning a better vision for the Czech nation in the future.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics