Renewal of the society through education in the work of J.A. Comenius and its reflection in Slovakia in 20 century

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Renewal of the society through education in the work of J.A. Comenius and its reflection in Slovakia in 20 century
Tytuł równoległy: Obroda spoločnosti prostredníctvom vzdelávania v diele J.A. Komenského a ich odozva na Slovensku v 20. storočí
Odnowienie społeczeństwa przez edukację w pracach J.A. Komeńskiego i ich recepcja na Słowacji w XX wieku
Autor: Cabanová, Vlasta
URI: http://hdl.handle.net/11331/3317
Date: 2017
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. Nr 4 (2017), s. 277-299
Abstract: John Amos Comenius's pedagogical views and his original approaches to the problem solving of the back in the day society represent one of the newest origins of the development of modern humanistic pedagogy in the world. Comenius’s concept of education, and correction of the world and human life has outstripped the time and influenced social thinking of that time in Slovakia. Spreading his ideas in the Central European area is credited to multiple important personalities of Slovak pedagogy of 20th century as well as contemporary Slovak university teachers and teachers of elementary and secondary schools
Description: Pedagogické názory Jana Amosa Komenského, jeho originálne prístupy k riešeniu problémov dobovej spoločnosti predstavujú jedno z novovekých východísk rozvoja modernej humanistic-kej pedagogiky vo svete. Komenského koncepcia edukácie ale i nápravy sveta a ľudského života predstihla dobu a ovplyvnila vtedajšie spoločenské myslenie aj na Slovensku. Zásluhu na šírení jeho myšlienok v stredoeurópskom priestore majú aj viaceré významné osobnosti slovenskej pedagogiky 20. storočia, no sú v pozornosti súčasných slovenských vysokoškolských pedagógov i učiteľov v základných a stredných školách. Bogactwo myśli pedagogicznej Comeniusa stało się trwałym elementem kultury słowackiej. To zdumiewające, że myśli o człowieku, który urodził się w XVI wieku, są wciąż żywe i aktualne. Wiele poglądów J. A. Komeńskiego odnoszących się do procesu uczenia się, organizacji pracy szkoły, edukacji znajduje oddźwięk we współczesnych koncepcjach pedagogicznych. Prace Comeniusa są cenione na Słowacji ze względu na zawarte w nich idee pedagogiczne oraz społeczno-polityczne. Chociaż na terenie Austro-Węgier spędził krótki czas, był to jeden z najbardziej twórczych dla niego okresów

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics