Zarządzanie kryzysowe w Polsce jako specyficzne zadanie administracji publicznej realizowane na rzecz ochrony ludności

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie kryzysowe w Polsce jako specyficzne zadanie administracji publicznej realizowane na rzecz ochrony ludności
Tytuł równoległy: Crisis management in Poland as a specific public administration task implemented for the protection of the population
Autor: Denysiuk, Irmina
URI: http://hdl.handle.net/11331/3307
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.12
Date: 2020-12-31
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (6) 2020, s. 168-184
Abstract:
 
W artykule autor porusza problematykę organizacji i funkcjonowania szeroko rozumianej ochrony ludności w Polsce, realizowanej przez różne powołane do tego elementy systemu bezpieczeństwa narodowego (podsystemy). Te systemowe rozwiązania służyć mają bezpieczeństwu ludności, poprzez działania przygotowania i prowadzenia takiej ochrony. W artykule wyróżniono działania i przedsięwzięcia zarządzania kryzysowego oraz wskazano na zależności i wspólne płaszczyzny przedsięwzięć zarządzana kryzysowego, ratownictwa, obrony i ochrony. Posługując się teoretycznymi metodami badawczymi, takimi jak: analiza, synteza, porównanie i wnioskowanie, stwierdzono, że w strukturze tych systemów zachodzą istotne zbieżności realizowanych przedsięwzięć (planistycznych) i zadań. Elementami tożsamymi są przede wszystkim podmioty, realizujące tę ochronę, i ich szerokie kompetencje władcze. Ponadto należy wskazać, że podejmowanie czynności ratunkowych realizowane jest na rzecz wszystkich systemów, niezależnie od stanu funkcjonowania państwa. Zatem wdrażane rozwiązania zarządzania kryzysowego wykorzystują potencjał wykonawczy innych podsystemów.
 
In the article, the author discusses the issues of organization and functioning of broadly understood civil protection in Poland, implemented by various elements of the national security system (subsystems) established for this purpose. These system solutions are to serve the safety of the population through the activities of preparing and conducting such protection. The article distinguishes crisis management activities and indicates the dependencies and common tasks of crisis management, rescue, defense and people protection. Using theoretical research methods, such as: analysis, synthesis, comparison and inference, it was found that the structure of these systems has significant convergence of implemented (planning) projects and tasks. Identical elements are primarily actors performing this protection, and their broad coercive powers. In addition, it should be noted that rescue operations are carried out for all systems, irrespective of the state of functioning of the state. Therefore, the implemented crisis management solutions use the executive potential of other subsystems.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics