Jana Amosa Komeńskiego człowiek jako „wolny użytkownik świata”

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Jana Amosa Komeńskiego człowiek jako „wolny użytkownik świata”
Tytuł równoległy: John Amos Comenius’ man as a ”free user of the world”
Autor: Kalita, Cezary
URI: http://hdl.handle.net/11331/3288
Date: 2016
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2016, nr 3, s. 63-70
Abstract: Człowiek jako wolny użytkownik świata jest elementem szerszego postrzegania rzeczywistości społeczno-politycznej przez Komeńskiego w ramach jego neoplatońskiej propozycji filozoficznej. Wszystko oświeca Bóg, a dusza ludzka dokonuje realistycznego poznania rzeczywistości. Aspekt duszy rozumnej ogranicza wolę w jej swobodnym poznaniu, co zapobiega błędom poznawczym. Jednak bez założenia wolności nie jest możliwe ani działanie człowieka, ani dążenie do dobra. Powszechne wyzwolenie ludzkości przez jej edukację wymaga więc wolności na poziomie religijnym i politycznym oraz – tak jak to postulował Bacon – w nauce.
Description: The human being as the free user of world is the element of the wider perception of the political and social reality by Comenius in frames of his the neoplatonism philosophical proposal. All is enlightened by the God and the human soul makes the realistic meeting of reality. The aspect of rational soul limits the will in the free meeting, what prevents the cognitive mistakes. However, without the foundation of freedom it is not possible either working of the human being nor the endeavour to goodness. The general liberation of the mankind by its education requires the freedom on the religious and political level as well as so Bacon postulated it in science

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics