Wprowadzenie do pansoficznych podstaw pedagogiki Jana Amosa Komeńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wprowadzenie do pansoficznych podstaw pedagogiki Jana Amosa Komeńskiego
Tytuł równoległy: Introduction to pansophic foundations of John Amos Comenius’ education study
Autor: Sztobryn, Sławomir
URI: http://hdl.handle.net/11331/3285
Date: 2016
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2016, nr 3, s. 25-33
Abstract: Obecne hasło porusza podstawową dla całości twórczości Komeńskie-go kategorię, jaką jest pansofia. W ujęciu Morawianina była ona holistycznym, harmonijnym programem dochodzenia ludzi do pełni człowieczeństwa. Z założenia miała cechować się uniwersalizmem. Pansofia miała ujawniać się w trzech kręgach rzeczywistości: w sztuce, naturze i bóstwie. Była wyrazem przekonania, że w pozna-walnym świecie, pomimo jego zróżnicowania, obowiązują zasady, które mają charakter niezmienny, są powszechne i jednocześnie nieliczne. Założona przez J. A. Komeńskiego idea miała się spełnić, jeśli zostaną zrealizowane jej cztery składniki. Zaliczał do nich: nowy język, nowe księgi, nowe szkoły oraz nowe kolegium. Jego wizja była wizją transgresyjną, zakładającą przemianę rzeczywistego człowieka w człowieka uniwersalnego, kosmicznego, irenicznego.
Description: The present study touches on pansophia, the basic category as far as the whole of Comenius’ writings is concerned. In his depiction, it was a holistic, harmonious program of reaching full humanity by man. In principle, pansophia was supposed to be universal. It was to become manifest in the three areas of reality: art, nature, and deity. It expressed the conviction that there are a few unchangeable universal rules in the knowable world despite its diversity. The idea assumed by J. A. Comenius was supposed to come true providing its four components were accomplished: a new language, new books, new schools and a new college. His vision was transgres-sive: it assumed a real man’s transformation into a universal, cosmic, irenecistic Man.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics