Bezpieczeństwo ekologiczne i kultura bezpieczeństwa ekologicznego a zrównoważony rozwój

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo ekologiczne i kultura bezpieczeństwa ekologicznego a zrównoważony rozwój
Tytuł równoległy: Ecological security and ecological security culture and sustainable development
Autor: Dawidziuk, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/3277
Date: 2016
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nr 6 (2016), s. 31-52
Abstract: Pośród wielu poważnych wyzwań dla ludzkości dostrzegać należy problemy ekologiczne. Są to zagrożenia o podłożu naturalnym lub cywilizacyjnym. Przyczyną ich występowania są zjawiska przyrodnicze lub postęp cywilizacyjny, nieodłącznie związany z rozwojem gospodarki i szeroko pojętą ewolucją człowieka. Za istotne przyjąć trzeba przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia występowania zagrożeń lub ich eliminacji. Wydaje się, że najskuteczniejszym sposobem pozostaje zrównoważony rozwój. Przyjmując jego podstawowe założenia człowiek jest w stanie zarówno likwidować zagrożenia, a na pewno zmniejszać zakres ich występowania. Przyjąć go zatem należy za jeden z podstawowych zakresów działań na rzecz umacniania bezpieczeństwa człowieka i społeczeństw. Zrównoważony rozwój jest bardzo istotnym determinantem chroniącym życie człowieka w postępie cywilizacyjnym. Jest niejako alternatywą dla rabunkowej eksploatacji środowiska, w którym żyje i funkcjonuje człowiek oraz zabezpieczeniem poczucia bezpieczeństwa w przyszłości. W artykule podjęto próbę wskazania na korelację pomiędzy pojęciami „bezpieczeństwo ekologiczne”, „kultura bezpieczeństwa ekologicznego” i „zrównoważony rozwój”. Z tych racji należało wskazać na istotę bezpieczeństwa ekologicznego, kultury bezpieczeństwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju, ich zakres przedmiotowy i podmiotowy. Konsekwencją tego staje się potrzeba kierowania myślenia człowieka i grup społecznych na ochronę środowiska przyrodniczego, by uwzględniać aktualne potrzeby i te, przed którymi staną przyszłe pokolenia.
Description: Among many serious challenges for mankind one should notice ecological problems. They are thre ats which are motivated by nature and civilization. They stem from natural phenomena or the civilization progress which is integrally connected with the economic growth and the evolution of a human being in a broad sense. The initiatives aimed at limiting or eliminating threats should be treated seriously. It seems that sustainable development is most effective in this respect. The assumption of its basic idea allows people to reduce threats and certainly limit the range of their occurrence. Thus, sustainable development should be regarded as the basic scope of action to strengthen human and social security. Sustainable development is an essential factor which protects human life against civilization progress. In some ways it is an alternative to wasteful exploitation of natural environment of a human being and it is also a guarantee of a sense of security in the future. The article attempts to point to the correlation between the ideas of “ecological security”, “ecological security culture” and “sustainable development”. That is why it was necessary to underline the nature of ecological security, ecological security culture and sustainable development, their subjective and objective scope. Their consequence is the need to focus human and social thought on environmental protection in order to take into consideration currentneeds as well as the needs which future generations will have to face.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics