The present-day situation of the transport and logistics sectors in Poland and Belarus and the challenges to their development

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The present-day situation of the transport and logistics sectors in Poland and Belarus and the challenges to their development
Tytuł równoległy: Aktualny stan, problemy i wyzwania dla rozwoju branży transportu i logistyki w Polsce i w Białorusi
Autor: Demianiuk, Regina; Bandarenka, Natallia
URI: http://hdl.handle.net/11331/3196
https://doi.org/10.34739/zn.2020.52.02
Date: 2020
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 52 (125) 2020, s. 15-26
Abstract:
 
Recently, the integration of countries into world trade flows has largely been due to the development of their logistics systems. For Poland and Belarus, the development of international logistics chains is very relevant due to their advantageous geographical location and the presence of modern transport corridors in the very center of Europe. Poland's share in international transport is high and accounts for almost a third in general EU transport. More than 100 million tons of European cargo passes through Belarus annually, about 90% of which are between the Russian Federation and the European Union.The purpose of the study is to identify factors influencing logistics activity efficiency in Poland and Belarus on the basis of a comparative analysis. To achieve this goal, the article looks at the development of transport and logistics activities in Poland and the Republic of Belarus, as well as the logistics efficiency of Poland and Belarus, analyzed on the basis of the LPI as developed by the World Bank. The analysis carried out within the framework of the study allowed the authors to determine the factors of effective the development of logistics in Poland, to identify the problems of the development of the logistics industry in the Republic of Belarus, and to assess the prospects for the development of logistics activities in these countries. The analysis is based on the statistical data of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus and Central Statistical Office of Poland.
 
Integracja krajów w ramach światowych przepływów handlowych w dużej mierze wynika z rozwoju ich systemów logistycznych. Dla Polski i Białorusi rozwój międzynarodowych łańcuchów logistycznych jest bardzo istotny ze względu na korzystne położenie geograficzne oraz obecność nowoczesnych korytarzy transportowych w samym centrum Europy. Udział Polski w przewozach międzynarodowych jest wysoki i stanowi prawie jedną trzecią wszystkich przewozów w UE. Przez Białoruś przechodzi rocznie ponad 100 mln ton ładunków europejskich, z czego ok. 90% przypada na transport między Federacją Rosyjską a Unią Europejską. Celem opracowania jest identyfikacja czynników wpływających na efektywność działalności logistycznej w Polsce i w Białorusi na podstawie analizy porównawczej. Dla osiągnięcia tego celu w artykule omówiono rozwój działalności transportowej i logistycznej w Polsce i w Białorusi oraz efektywność logistyczną państw sąsiednich, analizowaną w oparciu o wskaźnik LPI opracowany przez Bank Światowy. Analiza przeprowadzona w ramach badania pozwoliła autorom na określenie czynników efektywnego rozwoju logistyki w Polsce, zidentyfikowanie problemów rozwoju branży logistycznej w Republice Białorusi oraz ocenę perspektyw rozwoju działalności logistycznej w obu krajach. Analizę oparto na danych statystycznych Narodowego Komitetu Statystycznego Republiki Białorusi i Głównego Urzędu Statystycznego.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics