Zarządzanie dokumentacją w Urzędzie Miasta Lublin

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie dokumentacją w Urzędzie Miasta Lublin
Autor: Bogusz, Izabela
URI: http://hdl.handle.net/11331/3176
Date: 2019
Źródło: Officina Historiae. T. 2 (2019), s. 89-110
Abstract:
 
Streszczenie: Artykuł porusza zagadnienia związane z zarzadzaniem dokumentacją w Urzędzie Miasta Lublin po 2003 r., które związane jest z funkcjami pełnionymi przez jednostkę oraz jej strukturą organizacyjną. Omówiono zasady regulujące czynności kancelaryjne - akt prawa ogólnego - to jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz akty wewnętrzne - zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin. Szczegółowo omówiono dokumentację funkcjonującą w Urzędzie z rozróżnieniem na jej charakter i formę, miejsce powstania, a także obowiązujący w jednostce tradycyjny system zarządzania dokumentacją. Przedstawiono także elektroniczny system Mdok wspomagający zarzadzanie dokumentacją oraz wymieniono inne systemy elektroniczne dedykowane do rozpatrywania określonego typu spraw związanych z usługami publicznymi. Poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem wyjątków od systemu tradycyjnego, objętych elektronicznym zarządzaniem dokumentacją. Szczegółowo opisano zasady dotyczące obiegu dokumentacji w Urzędzie- od momentu ich wpływu lub wytworzenia, ich dekretacji, do chwili ich podpisania oraz wysłania, a także punkty kancelaryjne odpowiedzialne za obieg dokumentacji. Artykuł zakończony jest tezą, iż system kancelaryjny obowiązujący w jednostce jest ściśle powiązany z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Lublin i funkcjami pełnionymi przez jednostkę
 
Abstract: The article deals with the management of documents of the Lublin City Office after 2003 and aspects related to it, namely the structure and functions fulfilled by its unit. The author presents the regulations that govern the chancellery procedures- the general legal act, namely the Ordinance of the Prime Minister (18.01.2018) concerning office instruction, uniform material list of files and instruction pertaining to the organization and activity of archive units, as well as internal acts – the ordinances of the President of Lublin. The author elaborates on the documents of the Office in reference to its character and form, origin and its traditional managing system within the unit. An IT system, namely Mdoc used to assist the managing of the documents has been presented and other IT systems dedicated to examine specific cases related to public service have been mentioned. Aspects of procedures applied to exceptions from the traditional system and subject to computer administering of the documents have also been discussed. The article provides a detailed elaboration of the regulations of the circulation of documents in the Office at all stages, from the document forthcoming or producing and attribution to its signing and mailing as well as of document management offices in charge of the circulation of documents. The article ends with the following thesis: the document management of a unit is closely linked to the organizational regulations of the Municipality of Lublin City and functions fulfilled by the unit
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics