Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa zdrowotnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa zdrowotnego
Tytuł równoległy: Diagnosing and improving health security culture
Autor: Ważniewska, Joanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/3130
Date: 2017
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. 2017, nr 7, s. 65-81
Abstract: Artykuł prezentuje problematykę diagnozowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa zdrowotnego i jest próbą przedstawienia poruszanego zagadnienia, które wymaga dalszych, pogłębionych badań. Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka i grup społecznych. Posiadanie zdrowia stanowi istotny warunek rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego, zdolności adaptacyjnych oraz skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych. Poziom kultury bezpieczeństwa zdrowotnego uwarunkowany jest wieloma czynnikami, jak czynniki polityczne, społeczne, kulturowe, prawne, środowiskowe. W państwach najwyżej rozwiniętych, charakteryzujących się najwyższym poziomem kultury bezpieczeństwa obywateli u podstaw bezpieczeństwa każdego podmiotu, charakteryzującego się strategicznym myśleniem o bezpieczeństwie, leży bezpieczeństwo ekologiczne oraz zdrowotne. Szczególnym wyrazem troski o stan zdrowia jest przejawianie wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa zdrowotnego w wymiarze personalnym i strukturalnym. Związane jest to z rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych oraz przygotowaniem środków i narzędzi niezbędnych do podejmowania działań na rzecz zdrowia jednostki oraz ogółu obywateli. W polskiej przestrzeni społecznej dostrzegany jest niski poziom kultury bezpieczeństwa zdrowotnego. Spowodowane jest to niewystarczającymi nakładami finansowymi przeznaczanymi przez organy rządzące na profilaktykę, ochronę i służbę zdrowia oraz brakiem jednorodnej edukacji w tym zakresie, obejmującej obszar całego kraju.
Description: The article presents the problems of diagnosing and improving the culture of health security and is an attempt to present the discussed issue, which requires further, in-depth research. Health is one of the most important values in the life of people and social groups. Having health is a significant condition for economic, social and cultural development, adaptability as well as effective actions incrisis situations. The level of health security culture depends on many factors, such as political, social, cultural, legal and environmental factors. In the most developed countries, which have the highest level of security culture of citizens, the basis of security of each entity is strategic thinking about ecological and health security. A particular expression of concern for health is the manifestation of a high level of health security culture in the personal and structural dimension. It is connected with the recognition of health needs and the preparation of resources and tools necessary to take action concerning the health of an individual and citizens in general. In the Polish social space, there can be noticed the low level of health security culture. This is caused by insufficient financial resources allocated by governing bodies for prevention, protection and health care as well as the lack of homogeneous education in this area covering the entire country.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics