Kultura a dylematy bezpieczeństwa społecznego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kultura a dylematy bezpieczeństwa społecznego
Tytuł równoległy: Culture and security dilemmas
Autor: Trzpil, Izabela Aldona
URI: http://hdl.handle.net/11331/3128
Date: 2017
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. 2017, nr 7, s. 13-46
Abstract: Kultura wywierając wpływ na ludzkie zachowania, postawy, wartości i przekonania stanowi ważny klucz do rozumienia społeczeństwa. Podobnie jak życie społeczne, kultura nie jest bytem statycznym i niezmiennym. Szczególnie we współczesnym świecie jej zmienność i dynamika jest związana z przemianami jakie się dokonują i ich tempem, jakie nigdy dotąd nie miało miejsca. Mimo tej zmienności kultura może jednak stanowić zestaw narzędzi z którego ludzie czerpią strategie działania i służyć analizowaniu zagadnień opisujących zależności między kulturą a bezpieczeństwem społecznym. Analizując bogactwo definicji kultury dostrzegamy jej znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego. Zależy ono dużym stopniu od wartości, norm i wzorów zachowań, które określają porządek społeczny. Staje się to podstawą poczucie bezpieczeństwa w jego subiektywnym wymiarze. Wpływa także na możliwości jego kształtowania w społeczeństwie. Bezpieczeństwo społeczne to niezwykle istotna wartość i potrzeba dla każdego człowieka. Warunkuje ono też jakość życia obywateli, oddziałuje na poziom życia społecznego i funkcjonowanie państwa oraz jego szanse rozwojowe. Na kształt bezpieczeństwa społecznego w znaczny stopniu wpływają zasady polityki społecznej, które w wymiarze praktycznym stają się wyznacznikiem kultury bezpieczeństwa społecznego w ujęciu systemowym. Poznanie kultury danego społeczeństwa jest bowiem podstawą kształtowania bezpieczeństwa społecznego i kreowania warunków jego urzeczywistnienia. Ważne jest badanie zależności między życiem społecznym a kulturą, wzajemnych uwarunkowań i zmian, jakim podlegają. W tym także w aspekcie zachowań ludzi pod kątem właśnie istotnych wartości, norm i oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa. Poszczególne elementy kultury bezpieczeństwa społecznego mają swój pierwotny charakter. Najczęściej powstają oddolnie i spontanicznie w zależności od warunków życia i dominujących w danym czasie zagrożeń i problemów społecznych. Badanie kultury w kontekście bezpieczeństwa społecznego ma bardzo skomplikowany charakter ze względu na jej uwikłanie w szeroki kontekst procesów ekonomicznych, społecznych i politycznych. Jednak istotnym wyznacznikiem budowania kultury bezpieczeństwa ma jej dylematowy charakter wynikający z przemian, jakie dokonują się we współczesnym świecie.
Description: Culture exerting an influence on human behavior, attitudes, values and beliefs is an important key to understanding society. Like social life, culture is not a static and immutable being. Especially in the modern world, its volatility and dynamics is related to the changes that are taking place and their pace that has never happened before. Despite this changeability, however, culture can be a set of tools from which people derive action strategies and serve to analyze issues describing the relationship between culture and social security. By analyzing the richness of the definition of culture, we see its significance for social security. It depends a lot on the values, norms and behavior patterns that define the social order. It becomes the basis for a sense of security in its subjective dimension. It also influences the possibilities of its formation in society. Social security is an extremely important value and a need for etery human being. It also determines the quality of life of citizens, affects the level of social life and the functioning of the state and its development opportunities. The shape of social security is largely influenced by the principles of social policy, which in the practical dimension become a determinant of the social security culture in the systemic approach. Understanding the culture of a given society is the basis for shaping social security and creating conditions for its implementation. It is important to study the relationship between social life and culture, the mutual conditions and changes to which they are subject. In this also in the aspect of human behavior in terms of the very important values, norms and expectations regarding security. Individual elements of the social security culture have their original character. They are most often created from the bottom up and spontaneously depending on the living conditions and the threats and social problems prevailing at a given time. The study of culture in the context of social security is very complicated due to its entanglement in the broad context of economic, social and political processes. However, an important determinant of building a safety culture is its dilemma resulting from the changes taking place in the modern world

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics