Nowe trendy w obszarze funkcji personalnej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nowe trendy w obszarze funkcji personalnej
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/2994
Date: 2020
Abstract: Zasoby ludzkie są jedynym źródłem innowacji i pierwotnym czynnikiem konkurencyjności współczesnych organizacji. Determinują one bowiem efektywność zarządzania innymi aktywami organizacji. Stopień, w jakim czynnik ludzki przyczynia się do realizacji celów organizacji zależy od sprawności funkcji personalnej, dlatego jej doskonalenie to konieczność. Znajduje to wyraz w dążeniu do poprawy efektywności i skuteczności działań kadrowych ukierunkowanych na możliwie najlepsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych. Turbulencja współczesnego otoczenia gospodarczego powoduje jednak, że funkcja personalna podlega nieustannej reorganizacji. W dynamicznie rozwijającym się otoczeniu biznesowym współczesnych organizacji doskonalenie tradycyjnych metod realizacji funkcji personalnej już nie wystarcza, aby utrzymać pozycję lidera na rynku. Menadżerowie potrzebują nowych modeli i coraz bardziej zaawansowanych narzędzi wpierających wydajność procesów kadrowych. Celem niniejszego opracowania jest systematyzacja wiedzy na temat zasadniczych przekształceń w obszarze funkcji personalnej ukierunkowanych na jej doskonalenie ze zwróceniem uwagi na przyszłe wyzwania stojące przed działami HR i specjalistami ds. zasobów ludzkich. Z uwagi na złożoność i rozległość omawianej problematyki w niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na wybranych trendach tj. sustainable HRM, green HRM, HR risk management , agile HRM oraz wirtualne HRM.
Description: Human resources are both a source of innovation and the primary competitiveness factor of contemporary organizations for they determine the effectiveness of other asset management. The extent to which the human factor contributes to the achievement of the objectives of organizations depends on HR function efficiency. That is why, it must be perfected at all times. It relates to improving personnel action performance and efficiency in making best use of potential that employees offer. However, contemporary turbulent businesses cause the HR function to be under permanent reorganization. Refining some traditional methods of HR function implementation is no longer sufficient to maintain the leadership position on the market in the dynamically developing business environment of modern organizations.Managers need new models and more and more advanced tools supporting the efficiency of HR processes. The purpose of this study is the systematization of knowledge about the principalimprovement-oriented transformations in the area of the HR function, with special attention paid to future challenges facing HR departments and specialists. Given the extent and complexity of the issue, this research study focuses on selected tendencies, i.e. sustainable HRM, green HRM, HR risk management, agile HRM, and virtual HRM.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics