Management of information in the age of digital transformation. The private and public sectors

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Brodowska-Szewczuk, Jolanta [sc. edit.]
dc.contributor.author Bombiak, Edyta [sc. edit.]
dc.date.accessioned 2020-10-12T11:22:08Z
dc.date.available 2020-10-12T11:22:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-83-7051-976-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2984
dc.description Niniejsza monografia obejmuje aspekty zarządzania informacjami w erze transformacji cyfrowej dotyczące zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Ta kolekcja artykułów dotyczy zagadnień takich jak optymalizacja istniejących procesów biznesowych pod kątem ich digitalizacji; wzrost wydajności pracowników poprzez dostosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych; a także uruchomienie cyfrowych kanałów dystrybucji i zapewnienie dostępu do usług. Niniejsza monografia przedstawia kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem dużych zbiorów danych przez przedsiębiorstwa w dziedzinie społecznie odpowiedzialnych działań we współczesnej gospodarce. W tym celu badane są możliwości, ograniczenia i dylematy związane z wykorzystaniem Big Data przez nowoczesne przedsiębiorstwa. W niniejszej monografii poruszono również pozytywne i negatywne konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności w odniesieniu do Big Data. Autorzy pokazują korzyści, ale zwracają również uwagę na ograniczenia Big Data we współczesnych przedsiębiorstwach. Wskazują także na wybrane zagrożenia wynikające ze złożoności procesu kształtowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych; a także ich wpływ zarówno na funkcjonowanie przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, jak i na przebieg zmian społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym świecie. pl
dc.description.abstract This monograph encompasses aspects of information management in the era of digital transformation relating to both the private and public sectors. This collection of articles delves into issues such as the optimization of existing business processes vis-à-vis their digitization; the increasing of employee productivity through the adaptation of modern IT solutions; as well as the launching of digital distribution channels and the provision of access to services. This monograph presents key issues related to the use of large data sets by enterprises in the realm of socially responsible activities in the modern economy. To this end, the possibilities, limitations and dilemmas associated with the use of Big Data by modern enterprises are explored. Addressed also in this monograph are the positive and negative consequences of the use of information and communication technologies (ICT), in particular with regard to Big Data. The authors show the benefits, but also draw our attention to the limitations of Big Data in modern enterprises. They also point to selected threats arising from the complexity of the process of shaping modern technological solutions; and also to their impact on both the functioning of enterprises in the modern economy and the course of socio-cultural changes taking place in our contemporary world. pl
dc.description.sponsorship This project has been funded with support from the European Commission. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Scientific Publishing House of Siedlce University pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Private sector pl
dc.subject Public sector pl
dc.subject Information management pl
dc.subject Information and Communication Technology (ICT) pl
dc.subject Digital technologies pl
dc.subject Sektor prywatny pl
dc.subject Sektor publiczny pl
dc.subject Zarządzanie informacją pl
dc.subject Technologie informacyjne i telekomunikacyjne pl
dc.subject Technologie cyfrowe pl
dc.title Management of information in the age of digital transformation. The private and public sectors pl
dc.type Book pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics