Management of information in the age of digital transformation. The private and public sectors

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Management of information in the age of digital transformation. The private and public sectors
Autor: Brodowska-Szewczuk, Jolanta [sc. edit.]; Bombiak, Edyta [sc. edit.]
URI: http://hdl.handle.net/11331/2984
Date: 2019
Abstract: This monograph encompasses aspects of information management in the era of digital transformation relating to both the private and public sectors. This collection of articles delves into issues such as the optimization of existing business processes vis-à-vis their digitization; the increasing of employee productivity through the adaptation of modern IT solutions; as well as the launching of digital distribution channels and the provision of access to services. This monograph presents key issues related to the use of large data sets by enterprises in the realm of socially responsible activities in the modern economy. To this end, the possibilities, limitations and dilemmas associated with the use of Big Data by modern enterprises are explored. Addressed also in this monograph are the positive and negative consequences of the use of information and communication technologies (ICT), in particular with regard to Big Data. The authors show the benefits, but also draw our attention to the limitations of Big Data in modern enterprises. They also point to selected threats arising from the complexity of the process of shaping modern technological solutions; and also to their impact on both the functioning of enterprises in the modern economy and the course of socio-cultural changes taking place in our contemporary world.
Description: Niniejsza monografia obejmuje aspekty zarządzania informacjami w erze transformacji cyfrowej dotyczące zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Ta kolekcja artykułów dotyczy zagadnień takich jak optymalizacja istniejących procesów biznesowych pod kątem ich digitalizacji; wzrost wydajności pracowników poprzez dostosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych; a także uruchomienie cyfrowych kanałów dystrybucji i zapewnienie dostępu do usług. Niniejsza monografia przedstawia kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem dużych zbiorów danych przez przedsiębiorstwa w dziedzinie społecznie odpowiedzialnych działań we współczesnej gospodarce. W tym celu badane są możliwości, ograniczenia i dylematy związane z wykorzystaniem Big Data przez nowoczesne przedsiębiorstwa. W niniejszej monografii poruszono również pozytywne i negatywne konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności w odniesieniu do Big Data. Autorzy pokazują korzyści, ale zwracają również uwagę na ograniczenia Big Data we współczesnych przedsiębiorstwach. Wskazują także na wybrane zagrożenia wynikające ze złożoności procesu kształtowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych; a także ich wpływ zarówno na funkcjonowanie przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, jak i na przebieg zmian społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics