Przyszłe wojny. Zarys problemu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przyszłe wojny. Zarys problemu
Tytuł równoległy: Future wars. Outline of the problem
Будущие войны. Краткое изложение проблемы
Autor: Maciej, Marszałek
URI: http://hdl.handle.net/11331/2957
Date: 2020-08-08
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (6) 2019, s. 35-49
Abstract: Artykuł poświęcony jest zidentyfikowaniu kluczowych aspektów dotyczących przyszłych wojen i konfliktów zbrojnych oraz usystematyzowaniu istniejącej wiedzy w tym obszarze. W związku z tym przyjęto założenie, że należy chociażby w ogólnym zarysie nakreślić prognozy najbardziej prawdopodobnych rodzajów wojen i konfliktów, a nie jednej uniwersalnej wizji wojny oraz konfliktu zbrojnego. Użycie liczby mnogiej w tym wypadku jest w pełni uzasadnione, ponieważ wypracowanie jednej wizji wojny byłoby podejściem zbyt uproszczonym, mogącym negatywnie wpłynąć nie tylko na rozwój teorii wojen i konfliktów, lecz także na ich praktykę. Rozwiązanie zatem tego problemu wymagało udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie będą przyszłe wojny i konflikty w stosunku do przewidywanych uwarunkowań geopolitycznych, rozwoju technologii wojskowych, walki informacyjnej oraz regulacji prawnych? W przygotowaniu niniejszego opracowania niezbędne okazały się teoretyczne metody badawcze, takie jak: synteza, analiza, uogólnienie i porównanie. Jednakże ze względu na specyficzny obszar badawczy kluczowe znaczenie miała jakościowa metoda prognozowania, czyli metoda scenariuszowa.
Description: The following article is devoted to identification of key aspects concerning future wars and armed conflicts, and to systematisation of the existing knowledge on this extremally interesting topic. The conducted analysis is based upon an assumption that it is necessary to, at least generally, outline prognoses of most probable types of wars and conflicts, and not just the single one and universal vision of the war and armed conflict. Use of the plural here is therefore fully justified, since elaboration of the single vision would be too much simplified an attempt that could negatively influence, not only the development of the theory of war and conflicts, but also their practice. A solution, thereby, to this problem required answering the following question: what will the future wars look like in relation to prognosed geopolitical conditions, development of the military technology, information warfare and the law? While realising this study, theoretical research methods were employed, such as: synthesis, analysis, generalisation and comparison. However, due to the characteristics of the research field, a qualitative method, the scenario-based approach was crucial in realising the following study.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics