Education for ecological security and the principles of sustainable development as an element of raising public awareness

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grabowska-Lepczak, Izabella
dc.date.accessioned 2020-08-18T07:47:49Z
dc.date.available 2020-08-18T07:47:49Z
dc.date.issued 2020-08-08
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (6) 2020, s. 222-236 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2953
dc.description Artykuł nawiązuje do obszaru edukacji w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności edukacji w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, edukacji ekologicznej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy system prawny i edukacyjny w Polsce w zakresie edukacji ekologicznej jest spójny i czy wytyczne w podstawie programowej zawierają elementy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zarówno prawo, edukacja formalna i nieformalna są determinantami ludzkiej świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. W artykule podjęto próbę wykazania, że edukacja ekologiczna w podstawie programowej jest realizowana zgodnie z zasadami ekorozwoju. Ponadto omówiono szerokie spektrum metod i narzędzi, które można wykorzystać w edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji dla bezpieczeństwa ekologicznego. Przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz poziom świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badanie zostało podzielone na kilka obszarów ze względu na specyfikę omawianego problemu: największe wyzwania dla Polski i problemy środowiskowe, środowisko naturalne i jego ochrona, jakość powietrza, gospodarka odpadami, zmiany klimatu. W pracy wykorzystano metodę porównawczą i opisową. Umożliwia ona wyczerpujące wyjaśnienie podjętych zagadnień, pozwala ustalić wnioski oraz ujednolicić tekst. pl
dc.description.abstract The article refers to the area of education for security, especially education for ecological security, ecological education. The aim of the article is to try to answer the question whether the legal and educational system in Poland in the field of ecological education is consistent and whether it works in practice. Both law and formal and informal education are determinants of human awareness in the field of ecology and environmental protection. The article attempts to demonstrate that ecological education in the core curriculum is implemented in accordance with the principles of eco-development. The article discusses a wide spectrum of methods and tools that can be used in education for security, education for ecological security. In addition, the results of the research carried out at the request of the Ministry of the Environment and the level of awareness and ecological behavior of Polish residents were presented. The study was divided into several areas in terms of the specificity of the problem addressed: the greatest challenges for Poland and environmental problems, natural environment and its protection, air quality, waste management, climate change. The comparative and descriptive method was used in the work, because it is the most adequate to present the topic taken. It allows an exhaustive explanation of individual issues. It also involves the possibility of drawing specific conclusions and standardizing the text. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Ecological education pl
dc.subject Ecology pl
dc.subject Safety pl
dc.subject Sustainable development pl
dc.subject Edukacja ekologiczna pl
dc.subject Ekologia pl
dc.subject Bezpieczeństwo pl
dc.subject Zrównoważony rozwój pl
dc.title Education for ecological security and the principles of sustainable development as an element of raising public awareness pl
dc.title.alternative Edukacja dla bezpieczeństwa ekologicznego i zasad zrównoważonego rozwoju jako element podnoszenia świadomości społeczeństwa pl
dc.title.alternative Обучение по экологической безопасности и принципы устойчивого развития как элемент повышения осведомленности общества pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics