Aksjologiczne i antropologiczne uwarunkowania tożsamości narodowej młodych Polaków w świetle badań własnych. Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Aksjologiczne i antropologiczne uwarunkowania tożsamości narodowej młodych Polaków w świetle badań własnych. Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego
Tytuł równoległy: Axiological and Anthropological aspect of national identity: a quantitative study with implications for national security
Аксиологические и антропологические детерминанты национальной идентичности молодых поляков в аспекте собственных исследований. Последствия для национальной безопасности
Autor: Domalewska, Dorota; Urych, Ilona
URI: http://hdl.handle.net/11331/2952
Date: 2020-08-08
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (6) 2020, s. 196-221
Abstract: Kształtowanie patriotyzmu i tożsamości narodowej ma kluczowe znaczenie dla przetrwania narodu. Ważnym obszarem budowania i wzmacniania patriotyzmu jest sport, który stanowi spoiwo tożsamości narodowej oraz wzmacnia takie wartości jak solidarność i tolerancja, co buduje aktywne postawy obywatelskie w społeczeństwie. Niniejszy artykuł ma w swym zasadniczym celu omówienie istoty patriotyzmu, tożsamości narodowej i tolerancji, które stanowią wymiar postawy jednostki wobec innych narodów oraz sportowego patriotyzmu, który stanowi istotne spoiwo tożsamości narodowej. Badanie przeprowadzono przy użyciu metody sondażu diagnostycznego. Analiza uzyskanych danych wskazuje na bardzo silne poczucie patriotyzmu, tożsamości narodowej i patriotyzmu sportowego wśród respondentów (N=508). Skala patriotyczna znacząco wpływała na wyniki skali tożsamości narodowej i sportowego patriotyzmu, nie różnicowała natomiast postawy tolerancji. Z kolei skala tolerancji istotnie korelowała ze skalą patriotyzmu, sportowego patriotyzmu, tożsamości narodowej. Jak wskazuje Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona i umacnianie tożsamości narodowej stanowi ważne zadanie państwa. Cele te można osiągnąć poprzez pielęgnowanie kultury narodowej, ochronę dziedzictwa kulturowego, aktywizację kapitału społecznego oraz wzmacnianie postaw patriotycznych.
Description: Shaping patriotism and national identity is crucial precondition for the survival of the nation. Sport helps to build and reinforce patriotism, binds national identity and strengthens values such as solidarity and tolerance. The main purpose of this article is to analyze the values of patriotism, national identity, tolerance, and sports patriotism, which is an important binder of national identity. The study was carried out using a diagnostic survey method. The analysis of the findings indicates a very strong sense of patriotism, national identity and sports patriotism among the respondents (N = 508). The patriotic scale significantly influenced the results of the scale of national identity and sport patriotism, but did not differentiate the attitude of tolerance. The scale of tolerance significantly correlated with the scale of patriotism, sports patriotism and national identity. As indicated by the National Security Strategy of the Republic of Poland, preservation and reinforcement of national identity is an important task of the state. These goals can be achieved by cultivating national culture, protecting cultural heritage, activating social capital and strengthening patriotic attitudes.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics