Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej pokolenia Z

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej pokolenia Z
Autor: Roguska, Agnieszka; Antas-Jaszczuk, Alicja
URI: http://hdl.handle.net/11331/2929
Date: 2020
Abstract: W przekazywanej do rąk czytelnika książce Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej pokolenia Z, podjęto próbę identyfikacji tendencji oraz postaw i zachowań konsumenckich osób studiujących, urodzonych po 1995 roku, reprezentantów pokolenia Z. Populacja ta stanowi ciekawą ale też zróżnicowaną grupę, której poglądy, wyobrażenia, postawy, zachowania, niewątpliwie będą miały przełożenie na sposób i jakość podejmowanych działań i innowacyjność w obszarze konsumpcji i dekonsumpcji w przyszłości. W swej konstrukcji, treści zawarte w książce podzielone zostały na dwie części. Część pierwsza stanowi wykładnię i kontekst w którym osadzano problematykę badań własnych. W oparciu o przegląd literatury i wyniki dotychczasowych badań, przedstawiono w niej wybrane aspekty zagadnienia konsumpcjonizmu w tym: jego genezę, mechanizmy i uwarunkowania, ustalenia definicyjne wybranych pojęć, zagadnienie kultury konsumpcji i konsumpcyjnego stylu życia, jak również kwestie odnoszące się do potrzeb konsumenckich rozpatrywanych przez pryzmat modelowania przez nowe media a także konsumpcji analizowanej w aspekcie zewnętrznego stymulanta nastroju oraz potencjalnego źródła uzależnień. Ponadto dokonano przeglądu dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz ograniczania i przeciwdziałania nadmiernej konsumpcji. Część I zamyka, wielowątkowa charakterystyka młodych ludzi przedstawicieli pokolenia Z. W części drugiej książki, przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych w grupie 404 studentów, urodzonych po 1995 roku, reprezentantów pokolenia Z, kształcących się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na różnych kierunkach i specjalnościach w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Rozstrzygnięcia badawcze, których celem była identyfikacja tendencji oraz postaw i zachowań konsumenckich osób studiujących, podjęto wokół takich zagadnień jak: źródła i zasoby finansowe studentów oraz sposoby planowania wydatków i zakupów; związku między poziomem zadowolenia z aktualnie posiadanych dóbr materialnych i zasobów finansowych a poczuciem szczęścia i zadowolenia z życia; zachowań konsumenckich studentów w obszarze wydatkowania własnych zasobów finansowych i podejmowania decyzji zakupowych; odczuć i reakcji emocjonalnych towarzyszących podczas robienia zakupów a także stosunku młodzieży akademickiej do produktów markowych, trendów i mody oraz wpływu środków masowego przekazu na jej postawy i upodobania konsumenckie. Wyniki badań prezentowane w niniejszej książce, z uwagi na zasięg oraz wielkość próby badawczej, nie przyjęły formuły badań reprezentatywnych. Ograniczono się jedynie do opisu i oceny zgromadzonego materiału empirycznego oraz formułowania pewnych wniosków a także wysunięcia hipotez (adekwatnych do zależności zaobserwowanych w zgromadzonych danych empirycznych), mogących sugerować, ewentualne, przyszłe obszary eksploracji badawczej.
Description: Summary: In the presented for the reader manuscript entitled `Consumerism among academic youth representing generation Z`, the authors made an attempt to identify tendencies as well as consumerism attitudes and behaviors found among university students who were born after the year 1995 – the representatives of generation Z. The population revels as an interesting but also diverse group of respondents whose views, expectations, attitudes and behavior patterns will undoubtedly have an influence on the way and quality of undertaken actions but also boost innovativeness in the area of consumerism and deconsumption in the future. Based on the construct, the ideas included in the manuscript were divided into separate two units. The first part is designed to provide a background for the authors` research. Based on field resources and the results of the authors` earlier scientific studies they presented chosen aspects of the issue of consumerism including its origin, mechanisms and factors, definition assumption of some of the chosen terms, the issue of consumption culture and consumerist lifestyle as well as the notions referred to consumerism needs seen through the angle of modeling by modern media but also consumption analyzed in the aspect of an external mood stimulator and a potential source of addiction. Moreover, the authors made a survey through currently undertaken actions towards restricting and counteracting excessive consumption. Part I closes with multi-threat characteristics of young people – the representatives of generation Z. In the second part of the book, the authors presented scientific research which was conducted among 404 university students, born after the year 1995, the representatives of generation Z, who study either full time or on extramural basis at different university departments and courses offered at Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Final research and conclusions which were aimed at identifying tendencies and consumerism attitudes among the students was undertaken around such issues as sources and financial reserves of the students and the ways of previously planned expenditures and purchasing new items, the relation between the level of personal satisfaction from currently possessed material goods and financial reserves contrasted with the feeling of luck and life appreciation, consumerism behavior found among students in the area of personal financial expenditures and taking up decisions when it comes to make decisions around shopping, feelings and emotional accompanied reactions while doing shopping but the survey also aimed to study academic youth attitudes towards brand name products, fashion trends and novelties found on the market as well as the media influence on young people`s behavior and consumer preferences. The research presented in the book, due to the range of its scientific trial, did not allow for making a clear assumption as the formula of a representative study. The authors hardly have limited to the description and assessment of the empirical material and formulating certain assumptions but also drawing hypothesis (adequate to relations observed in the empirical data gathered previously), which may suggest potential future areas to be further explored.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics