Transgraniczna przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego w warunkach przemian globalizacyjnych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Transgraniczna przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego w warunkach przemian globalizacyjnych
Tytuł równoległy: Cross-border organised crime as a threat to european security in a context of globalization
Autor: Mróz, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2837
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 140-147
Abstract: Streszczenie: Globalizacja systemów ekonomicznych oraz rozwój technologiczny przyczyniły się do zaistnienia sprzyjających okoliczności dla międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz internacjonalizacji środowisk przestępczych. Proces ten, będący tradycyjnym przedmiotem zainteresowania szeroko rozumianych nauk kryminologicznych, stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Celem artykułu jest wyjaśnienie zjawiska transgranicznej przestępczości oraz wskazanie prawnomiędzynarodowych instrumentów zwalczania zorganizowanych grup. Autor podjął próbę wykazania, w jaki sposób aktywność członków grup przestępczych w dobie integracji europejskiej niesie zagrożenia wewnętrzne (dla pojedynczych krajów) i zewnętrzne (ponadpaństwowe i ponadnarodowe) dla współczesnych europejskich państw. W artykule zostały przedstawione niektóre aspekty przestępczości zorganizowanej w wymiarze międzynarodowym na tle prawnokarnej reakcji na przestępcze współdziałanie. Wieloaspektowa analiza tego zjawiska, jego stanu, dynamiki i struktury została dokonana w obrębie procesów społecznych, z uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa międzynarodowego.
Description: Abstract: Globalisation of economic systems and technological development have contributed to the existence of favourable conditions for international organised crime and internationalisation of criminal environments. This process, which is a traditional subject of interest of broadly understood criminological sciences, is one of the most serious problems of the modern world. The aim of the article is to explain the phenomenon of cross-border crime and to indicate the international legal instruments for fighting organized groups. The author has attempted to show how the activity of members of criminal groups in the era of European integration brings internal (for individual countries) and external (supranational and transnational) threats to contemporary European countries. The article presents some aspects of organised crime in the international dimension against the background of criminal law reaction to criminal cooperation. Multidimensional analysis of this phenomenon, its state, dynamics and structure was carried out within social processes, taking into account international security policy.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics