Operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna w polityce zagranicznej UE w XXI wieku

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grzeszczyk, Sylwia
dc.contributor.author Martuszewska, Jolanta
dc.date.accessioned 2020-06-03T10:50:02Z
dc.date.available 2020-06-03T10:50:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 128-139 pl
dc.identifier.isbn 978-83-66541-10-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2836
dc.description Abstract: The European Union (EU) as well as other regional organizations, despite their own organizational and legal structures, model themselves on the United Nations in the field of peacekeeping operations and preventive diplomacy. In this regard, one should bear in mind the small achievements of the EU in the area of deploying its own peacekeeping forces and launching crisis response operations, including primarily military operations from scratch, due to the current state of military development and civilian operational capabilities. The global challenges of recent years have become more complex, multidimensional and fluid. The global EU strategy in the field of foreign and security policy presented in June 2016 underlines the strong link between the internal security of states and the internal security of the EU in the changing geopolitical conditions. It assumes that no country is able to face new threats on its own. Due to the fact that the interests of all EU Member States are inextricably linked, the EU creates conditions that allow Member States to cooperate more closely in defense when participating in peacekeeping operations. On the other hand, preventive diplomacy is currently one of the most effective ways of maintaining security in the international arena. The development of instruments used in EU preventive diplomacy, both military and non-military, is a response to changes in political-military relations between states. Nowadays, preventive diplomacy is an important measure in the context of activities undertaken within the EU security system and other international organizations, in order to prevent armed conflicts in all geographical regions. This article aims to analyze and present the essence of the analyzed means of maintaining peace and security in the activities undertaken by the EU in the 21st century. pl
dc.description.abstract Streszczenie: Unia Europejska (UE), jak i inne organizacje regionalne, mimo własnych struktur organizacyjno-prawnych wzorują się na Organizacji Narodów Zjednoczonych w kwestii operacji pokojowych i dyplomacji prewencyjnej. W związku z tym należy mieć na uwadze niewielki dorobek UE w zakresie rozlokowania własnych sił pokojowych i rozpoczynania operacji reagowania kryzysowego, w tym przede wszystkim operacji militarnych od podstaw, ze względu na obecny stan rozwoju zarówno militarnych, jak i cywilnych zdolności operacyjnych. Globalne wyzwania ostatnich lat stały się bardziej złożone, wielowymiarowe i płynne. Przedstawiona w czerwcu 2016 r. Globalna Strategia UE w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa podkreśla silny związek między bezpieczeństwem wewnętrznym państw a bezpieczeństwem wewnętrznym UE w zmieniających się warunkach geopolitycznych. Zakłada, iż żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła nowym zagrożeniom. Ze względu na fakt, iż interesy wszystkich państw członkowskich UE są ze sobą nierozerwalnie związane, UE stwarza warunki, które umożliwiają państwom członkowskim ściślejszą współpracę w zakresie obrony, uczestnicząc w operacjach pokojowych. Z kolei dyplomacja prewencyjna stanowi obecnie jeden z najbardziej efektywnych sposobów utrzymania bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Rozwój instrumentów wykorzystywanych w dyplomacji prewencyjnej UE, zarówno wojskowych, jak i pozawojskowych, jest reakcją na zmiany zachodzące w stosunkach polityczno-militarnych między państwami. Współcześnie dyplomacja prewencyjna jest istotnym środkiem, w kontekście działań podejmowanych w ramach systemu bezpieczeństwa UE i innych organizacji międzynarodowych, w celu zapobieżenia konfliktom zbrojnym we wszystkich regionach geograficznych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie istoty analizowanych środków utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w działaniach przez UE w XXI wieku oraz ich analizę. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Bezpieczeństwo wewnętrzne pl
dc.subject Dyplomacja pl
dc.subject Operacje pokojowe pl
dc.subject Polityka zagraniczna pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Internal security pl
dc.subject Diplomacy pl
dc.subject Peacekeeping operations pl
dc.subject Foreign policy pl
dc.subject European Union pl
dc.title Operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna w polityce zagranicznej UE w XXI wieku pl
dc.title.alternative Peace operations and preventive diplomacy in EU foreign policy in the 21st century pl
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics