Zabezpieczenie przez Straż Graniczną Szczytu NATO w 2016 r.

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zabezpieczenie przez Straż Graniczną Szczytu NATO w 2016 r.
Tytuł równoległy: Securing by the border guard the NATO summit in 2016
Autor: Trąbka, Magdalena
URI: http://hdl.handle.net/11331/2829
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 78-86.
Abstract: Streszczenie: Straż Graniczna to formacja mundurowa, której głównym zadaniem jest ochrona granicy państwa. Podczas Szczytu NATO głównymi zadaniami Straży Granicznej było: zapewnienie prowadzenia działań kontrolnych w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych Schengen, zapewnienie sprawnej odprawy granicznej uczestników Szczytu NATO, wzmożenia nadzoru nad prowadzonymi kontrolami bezpieczeństwa osób i ich bagaży na lotniskach, z których korzystali uczestnicy szczytu NATO, a także kontrola osób uczestniczących w wydarzeniach na Stadionie Narodowym. Czasowe przywrócenie kontroli na granicach nie oznaczało powrotu przejść granicznych i szlabanów. Kontrola na granicach realizowana była wyrywkowo i przede wszystkim w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. „schengenbusów”, czyli pojazdów specjalnie wyposażonych w urządzenia umożliwiające funkcjonariuszom SG przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym. Kontrola graniczna prowadzona była w sposób wyrywkowy, a intensywność działań dostosowana do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy były typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W trakcie Szczytu NATO służbę pełniło prawie 1,5 tysiąca funkcjonariuszy na przywróconych granicach, 200 realizowało zadania w Warszawie w ramach wsparcia dla BOR. W inne działania, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i mające pośredni wpływ na bezpieczny przebieg szczytu NATO, czyli w ochronę granicy zewnętrznej, przejść granicznych oraz w ramach wzmocnienia ochrony „granicy zielonej” zaangażowanych było około 7,5 tysiąca funkcjonariuszy. Działania związane z kontrolą legalności pobytu, prowadzone na terytorium całego kraju, realizowało około 2,6 tysiąca funkcjonariuszy SG. Skontrolowano prawie 20 tysięcy osób na Stadionie Narodowym wchodzących do strefy bezpiecznej jego obszarze oraz 425 pojazdów VIP na lotnisku Okęcie w ramach kontroli pirotechnicznej kolumn. Na przywróconych przejściach granicznych na granicach wewnętrznych od 4 do 9 lipca skontrolowano ponad 100 tysięcy osób i ponad 15 tysięcy środków transportu.
Description: Abstract: The Border Guard is a uniformed formation whose main task is to protect the border of the country. During the NATO summit the main tasks of the Border Guard were to ensure the implementation of the control activities as part of temporary reintroduction of border control at the internal borders of the Schengen states, to ensure efficient border checks of the participants of the NATO summit, to increase the supervision over security checks of people and their baggage at the airports which were used by the participants of the NATO summit as well as to check the participants of the events at the National Stadium. Temporary reintroduction of border control did not mean the return of border crossings and barriers. The border control was carried out at random and primarily on the basis of border guard patrols with the use of specialized equipment, i.e. mobile terminals and so-called "schengenbuses", i.e. vehicles specially equipped with devices enabling the officers of the Border Guard to carry out border control outside the border crossing. The border control was carried out on a random basis and the intensity of activities was adjusted to the real threat. Persons and vehicles were selected for inspection on the basis of risk analysis and the information provided by the services of neighboring countries. During the NATO summit nearly 1.5 thousand officers were on duty at the reintroduced borders, 200 carried out tasks in Warsaw as part of the support for the Government Protection Bureau. About 7.5 thousand officers were involved in other activities which were important from the point of view of national security and had an indirect impact on the safe course of the NATO summit, i.e. the protection of the external border and the border crossings, the strengthening of the protection of the "green border." The activities related to the control of the legality of stay conducted throughout the country were implemented by about 2.5 thousand officers of the Border Guard. Nearly 20,000 people entering the safe zone at the National Stadium as well as 425 VIP vehicles at Warsaw Frederic Chopin Airport were checked as part of the pyrotechnic protection of the columns. Over 100,000 people and over 15,000 means of transport were inspected at the reintroduced border crossing points at internal borders from 4 to 9 July.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics