Ubóstwo jako kwestia społeczna w percepcji studentów pedagogiki

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Antas-Jaszczuk, Alicja
dc.contributor.author Roguska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2020-05-04T07:16:30Z
dc.date.available 2020-05-04T07:16:30Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-83-66541-08-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2705
dc.description PDF zawiera spis treści w jęz. pol. i ang., wstęp, zakończenie i streszczenie w jęz. angielskim. pl
dc.description.abstract We współczesnym świecie, kwestia ubóstwa sytuuje się w obszarze istotnych a równocześnie wstydliwych problemów społecznych. Pomimo zróżnicowanych podejść, zjawisko to nie jest związane wyłącznie z wymiarem ekonomicznym ale również z niedostatkiem w wielu dziedzinach zaspokajania potrzeb: w sferze zdrowia, edukacji, uczestnictwa w kulturze, uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. Powyższe kwestie, poszerzone o rozważania dotyczące ustalań terminologicznych wokół pojęcia „ubóstwo”, determinantów i miar ubóstwa oraz zagadnienie strategii przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce, zaprezentowano w książce w części pierwszej, stanowiącej wykładnię i kontekst w którym osadzano problematykę badań przeprowadzonych na populacji osób studiujących. Przestrzeń badań w tematyce ubóstwa wciąż otwiera się na nowe zagadnienia wymagające penetracji badawczej i pogłębionych analiz oraz na nowe ujęcia i perspektywy, adekwatne do zmian obserwowanych w otaczającym świecie. W format ten wpisują się prezentowane w drugiej części książki, wyniki badań opisujące ubóstwo jako kwestię społeczną, w kontekście opinii osób studiujących. Badania sondażowe przeprowadzono w grupie 242 studentów kształcących się na kierunkach pedagogicznych w czterech uczelniach w Polsce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie. Zasadniczym celem badań była próba ustalenia w jaki sposób studenci postrzegają problem ubóstwa w Polsce i jaki jest ich stosunek do ludzi uwikłanych w ten problem. Zagadnienie społecznego oglądu ubóstwa przez osoby studiujące, jest ważne, albowiem właśnie ta grupa w niedalekiej przyszłości przejmie odpowiedzialność za działania podejmowane w różnych sektorach życia społecznego a reprezentowane przez nią poglądy, wyobrażenia i postawy, niewątpliwie będą miały przełożenie na podejście, sposób oraz jakość tych działań. pl
dc.description.abstract Poverty as a social issue perceived by pedagogy students: In contemporary world the issue of poverty can be placed among significant but on the other hand rather appalling social problems. In spite of varied approach the phenomenon is not only labelled with economic dimension but also insufficiency in numerous spheres to satisfy personal needs in the area of health, education, participation in culture, social and political life. Such issues, extended by further deliberations on terminology around the notion of ‘poverty’, its determinants and poverty measures together with the issue referred to the strategy of counteracting poverty and social exclusion both at the level of the European Union and Poland itself, was presented in the first part of the manuscript. It constituents both interpretation and the context in which scientific research was set, based on the population of university students. The area of scientific study over the problem of poverty is permanently evolving towards new issues which require detailed scientific insight and extended analysis but also new approach and perspectives adequate to changes observed in the surrounding environment. Following such concept the second part of the book reveals scientific results describing poverty as a social phenomenon based on university students’ opinions. Scientific survey was conducted among 242 students of education departments at universities and colleges of higher education in Poland including: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska and Warsaw School of Humanities named after Boleslav Prus in Warsaw. The main objective of the research was an attempt to establish how students perceive the problem of poverty in Poland and what is their attitude towards people who are embroiled in such a problem. The issue of social glance over the problem of poverty seems to be significant by the respondents for the reason that it is the social group who is soon supposed to take over responsibility for the actions referred to varied sectors of social life. Their views, opinions and attitudes will be undoubtedly transferred in proper approach, ways and quality of their future actions. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Studenci pl
dc.subject Ubóstwo pl
dc.subject Wykluczenie społeczne pl
dc.subject Students en
dc.subject Poverty en
dc.subject Social exclusion en
dc.title Ubóstwo jako kwestia społeczna w percepcji studentów pedagogiki pl
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics