Kultura bezpieczeństwa ekologicznego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kultura bezpieczeństwa ekologicznego
Tytuł równoległy: Ecological security culture
Autor: Kowalski, Ryszard
URI: http://hdl.handle.net/11331/2694
Date: 2016
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nr 5 (2016), s. 23-46
Abstract: W artykule podjęto próbę zestawienia ze sobą i przeanalizowania znaczenia dwóch pojęć: „kultura” i „bezpieczeństwo ekologiczne”. Starano się poprzez to zwrócić uwagę na fakt, że w biokulturowej ewolucji człowieka bezpieczeństwo ekologiczne było na każdym jej etapie bardzo ważnym czynnikiem kształtowanym przez rozwijającą się kulturę. Wydaje się, że nie może być inaczej, ponieważ od bezpieczeństwa ekologicznego, które łączy w sobie aspekty egzystencjalne, zdrowotne i socjalne, zależy w ogóle życie i przetrwanie człowieka oraz zaspakajanie wszystkich jego potrzeb. Jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się wiele działań podejmowanych przez ludzi, które nie służą zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego. Mamy zatem do czynienia z paradoksalną sytuacją polegającą na tym, że kultura stworzona przez człowieka niszczy egzystencjalne podstawy istnienia, a więc zagraża bezpieczeństwu ekologicznemu. Starając się znaleźć odpowiedź na pytanie o zakres współczesnej kultury bezpieczeństwa ekologicznego naszego społeczeństwa, przeanalizowano wybrane dane zamieszczone w aktualnych rocznikach statystycznych GUS, aby na ich podstawie spróbować określić tendencje w postępowaniu ludzi, np. w zakresie gospodarowania odpadami i ściekami, będącymi realnym zagrożeniem dla środowiska, a tym samym i dla człowieka. Studiując dane, starano się doszukać prośrodowiskowych postaw wyrażających się np. w chęci oszczędzania energii czy wody. W artykule omówiono także wyniki badań ankietowych, których przedmiotem było określenie sozologicznych postaw i preferencji młodzieży akademickiej, która aktualnie studiuje, lecz wkrótce rozpocznie zawodowe życie, polegające na podejmowaniu decyzji, w tym tych mających wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne. Badania ankietowe studentów przeprowadzono w latach 2014-2016 w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Analizie poddano 200 ankiet wypełnionych przez studentów różnych kierunków i specjalności, realizujących kurs akademicki edukacji środowiskowej
Description: The paper is an attempt to correlate and analyze two notions: “culture” and “ecological security”. The attention should be paid to the fact that in the biocultural evolution of a human, ecological security shaped by developing culture was an important factor at its each level. It might seem that it cannot be other way since ecological security which includes existential, heath and social aspects, is the basis of life, survival of a human and fulfilment of all human’s needs. However, in the past decades, there can be seen many activities undertaken by humans which does not help to ensure ecological security. Therefore, there is a paradoxical situation in which culture created by a man destroys existential needs of his being and, as a result, poses a threat to ecological security. In order to find the answer for the question on the modern ecological security culture of our society, the author analyzed chosen data from the current statistical yearbooks of the Central Statistical Office (GUS). They are the basis to define tendencies of humans’ behaviours in the scope of for instance: waste and wastewater management which are the real threat for the environment and, as a result, for a human. The analysis of data was aimed at finding proenvironmental attitudes that stem from for example the attempt to save energy or water. Moreover, the author discusses the results of surveys which object was to define sozological attitudes and preferences of academic youth. Students, who are now studying, will in the near future start their professional life, a part of which will be making decisions, including those affecting ecological security. Survey research was conducted in years 2014-2016 at Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. There were analyzed 200 surveys filled by students of various majors and specialties who attended the environmental education course

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics