Changes in the level of regional development of Albania and voivodships in Poland in 2010-2017

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Changes in the level of regional development of Albania and voivodships in Poland in 2010-2017
Tytuł równoległy: Zmiany w poziomie rozwoju regionalnego Albanii i województw w Polsce w latach 2010-2017
Autor: Kozak, Sylwester; Muça, Etleva
URI: http://hdl.handle.net/11331/2682
https://doi.org/10.34739/zn.2019.50.05
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 50 (123) 2019, s. 37-44
Abstract:
 
The article presents the results of research on changes in the level of regional development in Albania and in all voivodships (regions) in Poland in 2010-2017. Annual data comes from national statistical offices. The level of regional development was determined by the multi-criteria decision analysis method - SAW (the Simple Additive Weighting) and includes two social and six economic criteria. The obtained results indicate that in the whole analyzed period the level of regional development in Albania was lower than in all regions in Poland. However, it achieved the highest increase in the studied group, among others thanks to improving the demographic situation, increasing entrepreneurship and improving the quality of the market. The Mazowieckie, Pomorskie and Wielkopolskie voivodships were characterized by the highest level of development throughout the entire period as a consequence of a good demographic situation, increased entrepreneurship and high GDP dynamics. Negative population growth and an increase in unemployment meant that the Lubelskie and Warmińsko-Mazurskie voivodships are characterized by the lowest level of regional development in Poland. Faster improvement of the situation in more developed regions contributed to the increase of disparity in the socio-economic development of regions in Poland
 
Artykuł prezentuje wyniki badania zmian jakie zaszły w poziomie rozwoju regionalnego w Albanii i we wszystkich województwach (regionach) w Polsce w latach 2010-2017. Dane roczne pochodzą krajowych urzędów statystycznych. Poziom rozwoju regionalnego wyznaczono metodą wielokryterialnej analizy decyzyjnej - SAW (the Simple Additive Weighting) i uwzględniają dwa kryteria socjalne i 6 kryteriów gospodarczych. Uzyskane wyniki wskazują, że w całym analizowanym okresie poziom rozwoju regionalnego w Albanii był niższy niż we wszystkich regionach w Polsce. Osiągnął on jednak największy przyrost w badanej grupie m.in. dzięki poprawie sytuacji demograficznej, wzrostowi przedsiębiorczości i poprawie jakości rynku. Województwa mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie w całym okresie charakteryzowały się najwyższym poziomem rozwoju, co m.in. zawdzięczały dobrej sytuacji demograficznej, wzrostowi przedsiębiorczości i wysokiej dynamice PKB. Negatywny przyrost naturalny, wzrost bezrobocia sprawiły, że województwa lubelskie i warmińsko-mazurskie charakteryzują się najniższym w Polsce poziomem rozwoju regionalnego. Szybsza poprawa sytuacji w lepiej rozwiniętych regionach przyczyniła się do wzrostu dysparytetu w społeczno-gospodarczym rozwoju regionów w Polsce
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics