The impact of technological capacity development on the labor market condition. The case of the Dolnośląskie and Lubuskie voivodships

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grzęda, Łukasz
dc.contributor.author Kozak, Sylwester
dc.date.accessioned 2020-04-24T08:07:32Z
dc.date.available 2020-04-24T08:07:32Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 50 (123) 2019, s. 13-20 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2679
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2019.50.02
dc.description Celem artykułu jest ocena wpływu rozwoju zasobów technologicznych na sytuację na rynku pracy w Polsce w województwach o znacznie zróżnicowanej wielkości PKB: dolnośląskim i blisko czterokrotnie mniejszym, lubuskim. Dane za lata 2002-2017 pozyskano z Banku Danych Lokalnych GUS. W badaniach zastosowano analizę regresji liniowej i estymacji metodą najmniejszych kwadratów (MNK). Wyniki badań wykazały, że ponoszone nakłady na R&D nie stanowią pozytywnego czynnika wzrostu zatrudnienia w obu województwach, co może wynikać z ich niskich wartości w relacji do PKB (średnio około 05,%). Pozytywnie na rynek pracy w obu regionach wpływała liczba studentów i uniwersytetów. Efekt dochodzenia i przyspieszonego rozwoju notowany w drugiej części badanego okresu w województwie lubuskim mógł mieć wpływ na lepszą absorbcję absolwentów uniwersytetów i zarejestrowanych patentów i ich pozytywny, w przeciwieństwie do dolnośląskiego, wpływ na poziom zatrudnienia. Na poprawę rynku pracy pozytywny wpływ miała również poprawa sytuacji gospodarczej w obu województwach a także w całym kraju pl
dc.description.abstract The aim of the article is to assess the impact of the development of technological capacity on the labour market in Poland, in voivodships with significantly different GDP levels: the Dolnośląskie and nearly four times smaller the Lubuskie. Data for the years 2002-2017 were obtained from the CSO Local Data Bank. The research used linear regression analysis and the OLS estimation method. The results have shown that the expenditure on R&D are not a positive factor of employment growth in both voivodships, which may be due to their low values in relation to GDP (on average around 0.5%). The number of students and universities had a positive impact on the labour market in both regions. The catch-up effect and accelerated development recorded in the second part of the examined period in the Lubuskie could have had an impact on better absorption of university graduates and registered patents by businesses and their positive impact on employment levels, in contrast to the Dolnośląskie. Improvement in the economic situation in both voivodships and in the whole country also had a positive impact on the improvement of conditions on the labour market pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Dolnośląskie Voivodeship pl
dc.subject Education pl
dc.subject Labour market pl
dc.subject Lubuskie Voivodeship pl
dc.subject Regional development pl
dc.subject Technological development pl
dc.subject Dolnośląskie, województwo pl
dc.subject Edukacja pl
dc.subject Rynek pracy pl
dc.subject Lubuskie, województwo pl
dc.subject Rozwój lokalny pl
dc.subject Rozwój technologiczny pl
dc.title The impact of technological capacity development on the labor market condition. The case of the Dolnośląskie and Lubuskie voivodships pl
dc.title.alternative Wpływ rozwoju zasobów technologicznych na sytuację na rynku pracy. Przykład województwa dolnośląskiego i lubuskiego pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics