Analiza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w rejonie Zatoki Gdańskiej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Analiza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w rejonie Zatoki Gdańskiej
Tytuł równoległy: Analysis of the possibility of anti-terrorist threats in the region of the Gulf of Gdansk
Autor: Kopczewski, Marian; Szmitkowski, Paweł
URI: http://hdl.handle.net/11331/2659
Date: 2018
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 15 (2018), s. 117-137
Abstract: Działania terrorystyczne w obszarach morskich charakteryzują się dużą swobodą wyboru celu, użyciem różnorodnych środków rażenia jak i możliwością łatwego, skrytego przedostania się w rejon działań. Taka sytuacja wymaga zespolenia działań wszystkich służb, wypracowania skutecznych metod przeciwdziałania i likwidacji skutków ataku. W dobie przepływu na olbrzymią skalę towarów, inaczej trzeba spojrzeć też na bezpieczeństwo przesyłek w tym szczególnie kontenerowych. Wysoka anonimowość tych transportów powoduje, że mogą one zostać wykorzystane przez terrorystów do przesyłania substancji trujących, ładunków wybuchowych, czy śmieci radioaktywnych. Dzięki ustawieniu odpowiednich urządzeń programujących, eksplozja kontenera może nastąpić wiele tysięcy kilometrów od miejsca nadania (np. w porcie w Gdyni). Uwolnienie materiałów znajdujących się w kontenerach może doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego na ogromną skalę i wywołać panikę wśród ludności cywilnej. Celem opracowania jest wykazanie ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić w tym rejonie jak również określenie możliwych form przeciwdziałania aktom przemocy tego rodzaju
Description: Terrorist activities in marine areas are characterized by a great freedom to choose, using a variety of means of destruction and the possibility of easy, secretive reach the area of operations. This situation requires a fusion between all the services, the development of effective methods of prevention and liquidation of consequences of the attack. In the era of the flow of goods on a massive scale, otherwise you need to look also for the safety of shipments in particular container. High anonymity of these shipments means that they can be used by terrorists to transfer toxic substances, explosives or radioactive garbage. By setting appropriate programming devices, the explosion of the container may be many thousands of kilometers from the place of origin (eg. In the port of Gdynia). The release of materials in containers can lead to contamination of the environment on a massive scale and panic among the civilian population

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics