Przejęcie polskich internowanych na Litwie przez NKWD latem 1940 roku

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przejęcie polskich internowanych na Litwie przez NKWD latem 1940 roku
Tytuł równoległy: The acquisition of the Polish internees in Lithuania by the NKVD in the summer of 1940
Autor: Jaczyński, Stanisław
URI: http://hdl.handle.net/11331/2657
Date: 2018
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 15 (2018), s. 77-96
Abstract: Nasza wiedza dotycząca problematyki internowania żołnierzy polskich na Litwie jest już spora, znamy szczegółowe dane o zatrzymanych i warunki pobytu w obozach. Stosunkowo rzadko jednak podejmowana jest w naszej historiografii kwestia przejęcia Polaków z obozów internowania przez organa NKWD latem 1940 r. Schronienia na Litwie po agresji sowieckiej na Polskę szukało 14–15 tys. żołnierzy, w tym ok. 2,5 tys. oficerów oraz 25 tys. uchodźców cywilnych. Żołnierze polscy zostali rozmieszczeni w obozach dla internowanych, w których traktowano ich zgodnie z obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi. Liczba internowanych stale zmniejszała się, co było podyktowane różnymi okolicznościami – wysyłanie żołnierzy do Francji, Wielkiej Brytanii, zwalnianie na własną prośbę, urlopy, ucieczki. W momencie rozpoczęcia okupacji Litwy przez Armię Czerwoną w obozach trzymano jeszcze 4767 osób. Akcja przekazania internowanych NKWD miała miejsce jeszcze przed oficjalnym włączeniem Litwy do ZSRR. Okoliczności przejęcia polskich wojskowych przez NKWD z obozów na Litwie udało się odtworzyć dzięki wykorzystaniu relacji zgromadzonych w tzw. Archiwum gen. Andersa zdeponowanego w Instytucie Hoovera w Stanford. Mikrofilmy kopii tych relacji są dostępne w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Transport polskich internowanych z czterech obozów na Litwie do obozów specjalnych NKWD odbywał się w niezwykle trudnych warunkach. Na punkcie przeładunkowym w Mołodecznie oddzielono oficerów i policjantów od podoficerów i szeregowych. Transporty z oficerami i policjantami odesłano do obozu w Kozielsku, a z podoficerami i szeregowymi do obozu w Pawliszczew Bor.
Description: Our knowledge concerning the issue of the internment of the Polish soldiers in Lithuania is already considerable, we know the details of detainees and the conditions of their stay in the camps. However, it is relatively rare in our historiography to raise the issue of the acquisition of the Poles from the internment camps by the NKVD authorities in the summer of 1940. 14-15 thousand soldiers, including approx. 2.5 thousand officers and 25 thousand civilian refugees, searched for shelter in Lithuania after the Soviet aggression against Poland. The Polish soldiers were deployed in the internment camps in which they were treated in accordance with the standing international conventions. The number of internees was steadily decreasing, which was conditioned by various circumstances - sending soldiers to France, Great Britain at their own request, soldiers’ leave or escape. At the beginning of the occupation of Lithuania by the Red Army, 4 767 people were kept in the camps. The transfer of NKVD internees took place before the official incorporation of Lithuania into the USSR. The circumstances of the acquisition of the Polish military by the NKVD from the camps in Lithuania have been restored thanks to the use of relations gathered in, the so-called, General Anders’ Archive deposited at the Hoover Institute in Stanford. The microfilms of copies of these relations are available in the Archive of New Files in Warsaw. The transport of the Polish internees from the four camps in Lithuania to the NKVD special camps took place in extremely difficult conditions. At the transshipment point in Mołodeczno, officers and policemen were separated from non-commissioned officers and privates. Transports with officers and policemen were sent to the camp in Kozielsk, whereas transports with non-commissioned officers and privates were sent to the camp in Pawliszczew Bor

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics