Районные показательные процессы 1937-1938 гг. в Белорусской ССР: радикализация борьбы с должностными преступлениями

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Районные показательные процессы 1937-1938 гг. в Белорусской ССР: радикализация борьбы с должностными преступлениями
Tytuł równoległy: Rural show trials 1937-1938 in the Byelorussian SSR: the radicalization of the combat against malfeasance
Okręgowe procesy pokazowe w latach 1937-1938 w Białoruskiej SRR: radykalizacja walki z nadużyciami
Autor: Елизаров, Сергей
URI: http://hdl.handle.net/11331/2654
Date: 2018
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 15 (2018), s. 41-58
Abstract: Статья посвящена проблеме борьбы с должностными преступлениями районного руководства БССР в 1937–1938 гг. как составной части массовых политических репрессий. Должностные преступления служили широко распространенным мотивом обвинений руководящих работников на районных показательных процессах 1937–1938 гг. Фигурантам районных процессов повсеместно предъявлялись обвинения в использовании служебного положения в личных целях, пьянстве, моральном разложении, кумовстве, растратах партийных и государственных средств. Факты подтверждают, что эти обвинения имели реальную (в отличие от обвинений в шпионаже, террористической деятельности, вредительстве ит.п.) основу. Использование служебного положения в личных целях действительно получило широкое распространение в практике работы районного руководства. Районные показательные процессы 1937–1938 гг. в Белорусской ССР можно рассматривать как радикальный способ преодоления феномена должностных преступлений в местных органах власти и управления, как «истерическую реакцию» на осознание принципиальной ложности предыдущей стратегии борьбы с должностными преступлениями, фактическим признанием, что их природа в разных социальных системах одна – возможность использования властных ресурсов для личного обогащения
Description:
 
The article is devoted to the issue of combating malfeasance of the rural leadership of the BSSR in 1937-1938 as part of the mass political repressions. Malfeasance served as a common motif indictments of executives at the rural show trials of 1937-1938. Against rural trials everywhere have faced charges of using his official position for personal gain, drunkenness, moral corruption, nepotism. embezzlement of party and state funds. Facts prove that these accusations were real (in contrast to accusations of spying, terrorist activities, sabotage, etc.) basis. Use of official position for personal gain really is widespread in the practice of the rural leadership. Rural show trials 1937-1938 in the Byelorussian SSR can be seen as a radical way to overcome the phenomenon of malfeasance in local authorities and the office as a "hysterical reaction" to awareness of the concept of the falsity of a previous strategy to deal with crimes, de facto recognition that their nature in different social systems, one is the ability to use power resources for personal enrichment
 
Artykuł poświęcony jest problemowi zwalczania nadużyć w sferze kierownictwa regionalnego BSSR w latach 1937-1938 jako nieodłącznej części masowych represji politycznych. Przestępstwa te stały się powszechnym motywem dla oskarżeń wyższych rangą urzędników w procesach pokazowych w latach 1937-1938. Osoby zaangażowane w okręgowe procesy były oskarżane o wykorzystywanie swojej oficjalnej pozycji dla osobistego zysku, pijaństwa, upadku moralnego, nepotyzmu, defraudacji partyjnych i państwowych funduszy. Fakty potwierdzają, że zarzuty te miały charakter rzeczywisty (w przeciwieństwie do szpiegostwa, działań terrorystycznych, sabotażu itp.). Wykorzystywanie oficjalnego stanowiska dla osobistych celów stało się powszechnym zjawiskiem w praktyce administracji okręgowej. Okręgowe procesy pokazowe w latach 1937-1938 w Białoruskiej SRR można postrzegać jako radykalny sposób zwalczania nadużyć w lokalnych władzach i administracji, jako "histeryczną reakcję" na uświadomienie pozorności poprzedniej strategii walki z podobnymi nadużyciami przynając, że ich natura w różnych systemach społecznych jest jednakowa - możliwość wykorzystania władz w celu osobistego wzbogacenia
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics