Cyberterroryzm jako naczelne wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa narodowego RP

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Cyberterroryzm jako naczelne wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa narodowego RP
Tytuł równoległy: Cyberterrorism as a major challenge to the national security system of the Republic of Poland
Autor: Oleksiewicz, Izabela
URI: http://hdl.handle.net/11331/2632
Date: 2017
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 14 (2017), s. 209-231
Abstract: Biorąc pod uwagę ogromną dynamikę dzisiejszego świata dokonując interpretacji aktów prawnych nie można ograniczać się do ich literalnego brzmienia. Warto posługiwać się wykładnią dynamiczną, która pozwala uwzględnić rzeczywisty stan rzeczy, chyba, że sprzeciwia się temu wyraźnie brzmienie przepisu. Jednocześnie nie należy zapominać o innych regulacjach prawnych dotyczących problematyki bezpieczeństwa co nieraz powoduje sporą trudność interpretacyjną. Gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych pod koniec XX w. stał się przyczyną znacznego zmniejszenia odległości między ludźmi. Informacje dotychczas zdobywane w mozolny sposób stają się dostępne w krótkim czasie zarówno dla tych dla których stanowią one źródło wiedzy, jak i dla tych którzy traktują je jako narzędzie przeciwko innym. Umiejętnie prowadzona polityka bezpieczeństwa informacyjnego staje się zatem gwarantem bezpieczeństwa militarnego, finansowego, gospodarczego, zarówno w skali lokalnej, jak i na arenie międzynarodowej, co znajduje odpowiedź w opracowanych i wdrażanych przez państwo polskie strategiach oraz programach rządowych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. Założeniem niniejszej publikacji jest ukazanie braku istnienia regulacji prawnych jednoznacznie sankcjonujących funkcjonowanie sformalizowanej struktury organizacyjnej o nazwie: system bezpieczeństwa narodowego przy jednoczesnym wskazaniu, że przyczyną powstania polityki antycyberterrorystycznej jest również brak istnienia odpowiednich mechanizmów i regulacji w tym zakresie, w związku z czym mamy do czynienia z procesem instytucjonalizacji. Należy więc stwierdzić, że polityka antycyberterrorystyczna Polski jest nie tylko odpowiedzią, ale i naczelnym wyzwaniem dla poprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP. W niniejszej publikacji Autorka rozważa zmianę struktury aparatu państwowego odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne. Stara się przedstawić czytelnikowi wady i zalety zmian, jakie jej zdaniem są konieczne w polskiej rzeczywistości
Description: Taking also into account the enormous dynamics of today's world, interpretation of legal acts cannot be limited to their literal interpretation. It is worth to use a dynamic one that allows to take into account the actual state of affairs, unless the wording of the provision is clearly opposed. At the same time, it is important not to forget about the others legal regulations concerning safety issues which often cause considerable interpretation difficulties.The rapid development of information and communication technology at the end of the twentieth century has led to a significant reduction in distance between people. The information so far obtained in a laborious manner becomes available in a short time both for those for whom they are a source of knowledge and for those who treat it as tool against the others. A well-guided information security policy is thus becoming a guarantor of military, financial and economic security, both locally as well as internationally, which is reflected in governmental strategies and governmental programs in information security. The purpose of this publication is to show the absence of legal regulations that explicitly sanction the functioning of a formal organizational structure called the national security system while indicating that the cause of anti-cyberterrorist policy is also the lack of appropriate mechanisms and regulations in this regard, so we are dealing with process of institutionalization. It should be stated that the anti-terrorist policy of Poland is not only an answer but also a major challenge for the proper functioning of the national security system of Poland. In this publication the Author discusses the change in the structure of the state apparatus responsible for internal affairs. The Author tries to present to a reader the advantages and disadvantages of the changes which in her opinion are necessary in Polish reality.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics