Prawno-instytucjonalny wymiar ochrony humanitarnej zwierząt

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Prawno-instytucjonalny wymiar ochrony humanitarnej zwierząt
Tytuł równoległy: Legal and institutional dimension of humanitarian protection of animals
Autor: Minkiewicz, Dariusz; Pietrzak, Wiesław
URI: http://hdl.handle.net/11331/2631
Date: 2017
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 14 (2017), s. 185-208
Abstract: Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z problematyką przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Na potrzeby opracowania poddano analizie podstawowe pojęcia, tj. kontrola i nadzór, które często są mylnie ze sobą utożsamiane i traktowane zamiennie. Zasadniczą natomiast część opracowania poświęcono kompetencjom wybranych podmiotów realizujących zdania w obszarze ochrony, a także nadzoru nad przestrzeganiem praw zwierząt. W pierwszej kolejności dokonano analizy uprawnień i kompetencji powierzonych tzw. kontroli społecznej, które są porównywalne z kompetencjami organów administracji publicznej, a w niektórych przypadkach nawet je przewyższają. Kolejna część artykułu, dotyczy struktur organizacyjnych oraz zakresu zadań i kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej jako organu ustawowo powołanego do kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. W dalszej kolejności scharakteryzowano uprawnienia i kompetencje organów wykonawczych gminy. Ostatnim z podmiotów, który poddano analizie pod kątem kompetencji w zakresie kontroli nad przestrzeganiem praw zwierząt w aspekcie ich ochrony humanitarnej, jest organ o najszerszych kompetencjach w obszarze szeroko pojętej kontroli. Mowa tu o Najwyższej Izbie Kontroli. Poza kompetencjami w przedmiotowym zakresie, przytoczono również zakres zrealizowanych przedsięwzięć kontrolnych, który pozwala na sformułowanie wniosku, iż problematyka ochrony zwierząt znajduje się w stałym zainteresowaniu tej instytucji
Description: The article was writen in order to approximate terms related to issues of complying with animal protection laws. For the study, several most essential concepts have been analyzed i.e.: control and supervision - that often become mixed up, associated with each other and treated as synonyms. The most principal part of the study was devoted to the competences of chosen entities that perform their duties within the area of protection as well as supervision under the compliance with animal rights. At first, the entitlements and qualifications of the so called "social control" have been analyzed. It should be noted that they are comparable to the competences of public administration entities and in some cases they even exceed them. The second part of the article concerns the organizational structures, scope of duties and competences of the Veterinary Inspection Institution, as a entity appointed to control the compliance with animal protection regulations. The further part defines the entitlements and competences of communities (smallest administrative districts) executory authorities. The last of the analyzed entities, whose competences within the area of control over complience with animal rights in the aspect of their humanitarian protection is the body thad has the widest competences in the field of widely understood control. This institution is the Supreme Audit Office. Except for the competences in the mentioned area, this part of the article describes the scope of control tasks, that allows to formulate a conclusion that the issues of animal protection lie within a constant concern of this institution

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics