Garnizon Siedlce w procesie utrzymania bezpieczeństwa militarnego w II Rzeczypospolitej (1922–1939)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Garnizon Siedlce w procesie utrzymania bezpieczeństwa militarnego w II Rzeczypospolitej (1922–1939)
Tytuł równoległy: Siedlce Garrison in the process of maintaining military security in II Republic of Poland (1922-1939)
Autor: Grzegorczuk, Dariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2608
Date: 2016
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. 2016, nr 13, s. 39-60
Abstract: Garnizon Siedlce odgrywał ważna rolę w bezpieczeństwie militarnym II Rzeczypospolitej od zarania niepodległości, aż po jej upadek w 1939 r., stanowił ważny węzeł drogowy i kolejowy. Po rozbrojeniu Niemców w Siedlcach, 25 listopada 1918 r. rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych rozpoczęto formułować pułk piechoty początkowo zwany siedleckim, nieco później pułk otrzymał numer 22. Pierwszym dowódcą pułku został płk Wacław Pażuś, objął on zarazem funkcję dowódcy Siedleckiego Okręgu Wojskowego. W Siedlcach powstawały formacje wojskowe na bazie działającego Polskiej Organizacji Wojskowej, jednostek Polskich Sił Zbrojnych i zaciągu ochotniczego. W styczniu 1919 r., kiedy 22 pułk piechoty wyruszył na front, w siedleckich koszarach rozpoczęto organizację batalionu zapasowego. Wkrótce jego dowództwo objął kpt. Stanisław Biernacki, który został także dowódcą całego garnizonu. Po zakończeniu działań wojennych 9 Dywizja Piechoty, a wraz z nim 22 pp pozostał w rejonie Mołodeczna na Wileńszczyźnie. We wrześniu 1922 r. pułk powrócił do koszar w Siedlcach. Również 8 września 1922 r. stanął garnizonem 9 pułku artylerii ciężkiej (1 dywizjon w Brześciu). W kilka dni potem przybył do miasta dowódca 9 DP płk. Mieczysław Trojanowski z dowództwem i sztabem dywizji. Zamiast dotychczasowego wojskowego podziału państwa na Dowództwa Okręgów Generalnych utworzono Dowództwa Okręgów Korpusu 9 DP wraz z podległymi jej pułkami wchodziła w skład IX DOK w Brześciu nad Bugiem. Ostatecznie w okresie międzywojennym w Siedlcach stacjonowały następujące jednostki i urzędy wojskowe: dowództwo i sztab 9 DP, 22 pp, 9 pac (do 1933 r.), 9 pal (od 1933 r.), Komenda Rejonu Uzupełnień, Rejonowy Inspektorat Koni, Wojskowy Sąd Rejonowy, Obwodowa Komisja Przysposobienia Wojskowego nr 22, 9 pluton żandarmerii, Powiatowa Komenda Przysposobienia Wojskowego, Komenda PW Krakusi, placówka oficera Samodzielnego Referatu Informacyjnego IX DOK Brześć nad Bugiem oraz kościół garnizonowy pw. Serca Jezusowego. W grudniu 1922 r., po zabójstwie prezydenta RP Gabriela Narutowicza, batalion sztabowy i 3 batalion 22 pp wyjechały do Warszawy, gdzie pełniły służbę asystencyjną. 22 pp jako jeden z pierwszych poparł zamach stanu marszałka Józefa Piłsudskiego. W walkach tych pułk stracił 1 oficera zabitego i 3 rannych oraz 3 zabitych i 18 rannych żołnierzy. 23 marca 1939 r. w Garnizonie Siedlce ogłoszono mobilizację alarmową, która przebiegała w dwóch zasadniczych pionach: materiałowym i personalnym. W czerwcu 1939 r. jednostki 9. DP przetransportowano na Pomorze, gdzie weszły w skład Armii „Pomorze” gen. Władysława Bortnowskiego. Dowódcą garnizonu i Ośrodka Zapasowego 9 DP został ppłk Stanisław Adamus. W nocy 31 sierpnia w jednostkach zapasowych garnizonu siedleckiego ogłoszono stan ostrego pogotowia
Description: Siedlce Garrison played a vital role in maintaining military security in the time of II Republic of Poland from the moment of regaining independence until its loss in 1939, constituting an important road and railway junction. There were several military formations created in Siedlce on the basis of the then existing Polish Military Organisation, units of Polish Armed Forces and voluntary conscription. After the disarmament of the Germans in Siedlce, on the 25th of November 1918, under the order of the Ministry of Military Affairs, a formation of an infantry regiment was commenced. The unit was initially called Siedlce regiment, and later referred to under the number of 22. The first commander of the regiment was Colonel Wacław Pażuś, who also performed a function of the commander of Siedlce Military District. In January 1919, when the 22nd regiment of infantry was dispatched to the front line, a reserve battalion was formed in the Siedlce casern. Soon Captain Sta nisław Biernacki assumed the role of its commander, and later he also became commander of the whole garrison. After the termination of military operations, the 9th division of infantry together with the 22nd regiment of infantry were deployed to the region of Mołodeczna near Vilnus. In September 1922, after four years since its formation, the regiment returned to Siedlce. On the 8th of September 1922 9th regiment of heavy artillery was also stationed in the garrison (1st Division in Brest). A few days later there came to Siedlce the commander of 9th division of infantry, Colonel Mieczysław Trojanowski, with the command and staff of the division. In place of the old military administrative division of the state into Commands of General Distiricts there were created Commands of Local Corps, and the 9th division of infantry with all its dependent regiments were part of IX Command of Local Corps in Brest on the Bug River. Eventually in the inter war period the following military units and military offices were located in Siedlce: Command and Staff of 9th division of infantry, 22nd regiment of infantry, 9th regiment of heavy artillery (until 1933), 9th regiment of light artillery (since 1933), Regional Headquaters for Reserves, Regional Equine Inspectorate, Regional Military Court, Local Commission for Military Training nr 22, 9th platoon of gendarmerie, District’s Headquarters for Military Training, Headquarters of Military Training ‘Krakusi’, a military outpost for an officer of Independent Informational Bureau of IX Command of Local Corps in Brest on the Bug River and a garrison church dedicated to the Heart of Jesus. In December 1922, after the assassination of President Gabriel Narutowicz, the headquarters’ battalion and III battalion of the 22nd regiment were deployed to Warsaw where they performed auxiliary duty. The 22nd regiment as one of the first formations supported Józef Piłsudski’s coup d'état during which the regiment sustained the following losses: 1 killed and 3 injured officers and 3 killed and 18 inj ured soldiers.On 23rd of March 1939 alert mobilisation with regard to material and personnel took place. In June 1939 the units of the 9th division of infantry were transferred to Pomerania where they were incorporated into the Pomerania Army under General Władysław Bortnowski. Lieutenant Colonel Stanisław Adamus became commander of the garrison and the Reserves Centre of the 9th division of infantry. At night on the 31st of August in auxiliary units of Siedlce Garrison a state of high alert was declared

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics