Nauczyciele realizujący edukację włączającą wobec pracy a ich nadzieja na sukces

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nauczyciele realizujący edukację włączającą wobec pracy a ich nadzieja na sukces
Tytuł równoległy: Attitudes of teachers implementing inclusive education and their hope for success
Autor: Laskowska, Sławomira
URI: http://hdl.handle.net/11331/2579
Date: 2019
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2019, z. 19 (12), s. 243-254
Abstract: Zmiany w oświacie mające charakter strukturalno-funkcjonalny nie pozostają bez wpływu na nauczycieli. Istniejące bowiem schematy poznawcze, z którymi ludzie funkcjonują w warunkach głębokiej zmiany społecznej, mają ograniczone możliwości adaptacyjne. Człowiek nie jest w stanie wytworzyć w krótkim przedziale czasowym nowych struktur poznawczych, które odpowiadałyby zmianom w jego środowisku społecznym czy zawodowym. Brak tych struktur uniemożliwia często adekwatne spostrzeganie zachodzących zmian, rodzi niepokoje i negatywne emocje, pogłębia stresy, kształtuje postawy. Charakter i skala zmian w oświacie pozostają niekiedy w sprzeczności z dotychczasowymi przekonaniami, poglądami i postawami nauczycieli, co może wywoływać zjawisko dysonansu poznawczego i rzutować na przejawiane postawy wobec pracy. Zwłaszcza gdy dostrzega się ograniczone możliwości odniesienia sukcesu zawodowego stanowiącego o realizacji własnych planów życiowych i zawodowych
Description: Changes in education having a structural-functional character are not without an effect on the teachers. There are in fact cognitive patterns with which people, having limited adaptability, operate in conditions of profound social change. Man is not able to produce new cognitive structures that correspond to changes in the environment or social work in a short period of time. The lack of these structures often prevents adequate perception of changes, raises anxieties and negative emotions, deepens stress and shapes attitudes. The character and scale of changes in education are sometimes in conflict with existing beliefs, views and attitudes of teachers, which may cause the phenomenon of cognitive dissonance and affect the attitudes towards work. It happens especially when there are limited opportunities to achieve professional success that determines the implementation of their personal and professional plans

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics