Rozwój potencjału kadry pedagogicznej. Reminiscencje dyrektora placówki wychowawczej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rozwój potencjału kadry pedagogicznej. Reminiscencje dyrektora placówki wychowawczej
Tytuł równoległy: The development of the potential of the teaching staff. Reminiscences of the head teacher of an educational institution
Autor: Dobijański, Mariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2567
Date: 2019
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2019, z. 19 (12), s. 79-88
Abstract: Rozwój organizacyjny to od pewnego czasu pojęcie kluczowe dla osób, którym powierzono funkcję kierowniczą, a których istota działalności opiera się na kierowaniu aktywnością osób związanych z organizacją. Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu organizacji wymaga jej ciągłego dostosowywania się do warunków i wymagań będących skutkiem tychże zmian. Rozwój potencjału osób tworzących organizację jest efektem właściwej organizacji pracy i motywacji (wewnętrznej i zewnętrznej) każdej z osób z nią związanych. Nie da się więc przecenić roli jaką w organizacji pełni osoba nią zarządzająca, odpowiedzialna za rozwój zasobów firmy. Od osób tych coraz częściej wymaga się nie tyle kierowania, co przewodzenia zespołowi pracowników. To od ich zaangażowania i stopnia utożsamiania się z celami i zadaniami organizacji, w której pracują zależy możliwość osiągania przez nią statusu organizacji uczącej się. Niniejszy artykuł stanowi refleksje dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego związane z działaniami mającymi na celu doskonalenie i rozwój placówki w wymiarze indywidualnym (osobowym), jak i organizacyjnym (procesowym)
Description: Organizational development has for some time been a key concept for those who are entrusted with executive functions, and whose essence of management is based on the engagement of people associated with the organization. The dynamics of changes taking place in the organization's environment requires its constant adaptation to the conditions and requirements resulting from these changes. The development of the potential of people creating the organization is the result of proper organization of work and motivation (internal and external) of each person involved. Therefore, it is impossible to overestimate the role of the staff managing the organization and responsible for the development of the company's resources. These people are increasingly required not to manage but to lead a team of employees. The commitment of the employees and the degree of identification with the goals and tasks of the organization constitute an opportunity to achieve the status of a learning organization. This article is a reflection of the head teacher of a youth detention centre associated with activities aimed at improving and developing the facility in an individual (personal) as well as organizational (process) dimension

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics