The influence of the industrial policy of Latvia on the country‘s economy

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stecenko, Inna
dc.contributor.author Alekseev, Andrei
dc.date.accessioned 2020-02-18T11:38:58Z
dc.date.available 2020-02-18T11:38:58Z
dc.date.issued 2020-01-28
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (5) 2019, s. 84-96 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2550
dc.description Celem artykułu jest zaprezentowanie roli sektora produkcyjnego w gospodarce Łotwy. Autorzy przeprowadzili analizę porównawczą wdrażania polityki produkcyjnej w krajach bałtyckich. Metodologia zakłada systemowe podejście do rozwiązywania problemów, zapewniając jedność metod jakościowych i ilościowych. W artykule wykorzystano: monograficzną metodę analizy dokumentów (umożliwiającą przeprowadzenie szczegółowej analizy w oparciu o obszerny przegląd literatury naukowej i prawa) oraz metodę badań statystycznych. Autorzy artykułu wykorzystali również analizę korelacji krzyżowej (analiza korelacji, analiza regresji) do zbadania koncepcję polityki produkcji, jej celów i rodzajów, zwracając szczególną uwagę na zmiany definicji „polityki produkcji‖ we współczesnej gospodarce. Przeprowadzono analizę porównawczą realizacji programu „Europa 2020‖ w krajach bałtyckich. Zbadano implementację polityki produkcyjnej: eksport – import w przemyśle oraz poziom wynagrodzeń. Korzystając z metod ekonometrycznych (korelacja Spearmana, Pearsona i Kendalla), autorzy wykazali związek między inwestycjami w sektorze badań i rozwoju, poziomem wynagrodzeń a operacjami importowo-eksportowymi w sektorze produkcyjnym. pl
dc.description.abstract The goal of this article is to show the role of the production sector in the economy of Latvia. The authors carried out the comparative analysis of the implementation of the production policy in the Baltic States. The methodology assumes the system approach to problem solving, providing unity of the following qualitative and quantitative methods: Monographic document analysis method (makes it possible to carry out a detailed study based on the extensive scientific literature review and law); Statistical research method. The authors of the article also used the cross correlation analysis (correlation analysis, regression analysis) to study the concept of production policy, its objectives and types, as well as pay special attention to the transformation of the definition of ―the production policy‖ in the modern economy. A comparative analysis of implementation of the Europe 2020 program in the Baltic States and its main indicators was also carried out. The implementation of the production policy was examined: export – import operations in the industry and the level of salaries. Using econometric methods (correlation of Spearman, Pearson and tau Kendall) the authors have shown the relationship between the investments in research and development, the level of salaries and export – import operations in the production sector. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Comparative analysis pl
dc.subject Economic policy pl
dc.subject Europe 2020 Strategy pl
dc.subject Investements pl
dc.subject Latvia pl
dc.subject Wage level pl
dc.subject Analiza porównawcza pl
dc.subject Polityka gospodarcza pl
dc.subject Strategia Europa 2020 pl
dc.subject Inwestycje pl
dc.subject Łotwa pl
dc.subject Poziom płac pl
dc.title The influence of the industrial policy of Latvia on the country‘s economy pl
dc.title.alternative Wpływ polityki przemysłowej Łotwy na gospodarkę kraju pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics