Synthetic measurement used as assessment of spatial disparities of the natural environment

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Przybytniowski, Jarosław Wenancjusz
dc.contributor.author Dziekański, Paweł
dc.date.accessioned 2020-02-13T10:06:29Z
dc.date.available 2020-02-13T10:06:29Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 89-98 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2543
dc.description Celem badań w artykule było wskazanie możliwości wykorzystania miary syntetycznej do rozpoznania przestrzennych dysproporcji środowiska naturalnego na podstawie wybranych cech diagnostycznych 102 gmin województwa świętokrzyskiego, jako obszaru peryferyjnego. Dane zaprezentowane w opracowaniu dotyczą lat 2009, 2012 i 2015 i pochodzą z Banku Danych Lokalnych. W oparciu o tak postawiony cel badawczy została sformułowana hipoteza, iż zastosowanie właściwych miar syntetycznych dała możliwość rozpoznania przestrzennych dysproporcji zachodzących w środowisku naturalnym. Do oceny środowiska naturalnego zostały wybrane następujące zmienne: zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca, sieć rozdzielcza na 100 km2 sieć wodociągowa, sieć rozdzielcza na 100 km2 sieć kanalizacyjna, powierzchnia gruntów leśnych, obszary prawnie chronione, pomniki chronione. W oparciu o przeprowadzone badania można stwierdzić, iż: przedstawione metody umożliwiają identyfikację obszarów o wyższym/niższym poziomie efektywności działania, a następnie programowanie ich wsparcia ze środków publicznych w ramach polityki regionalnej. pl
dc.description.abstract One of important factors of attractiveness of a region is its natural environment, namely a set of natural elements which are of interest to a tourist. In terms of economy, it is a source of raw materials and energy, it ensures geographical space, business opportunities and a place to live and relax. The aim of the research included in this article is to indicate the possibility of using synthetic measurement to recognize spatial disparities of the natural environment on the basis of selected diagnostic features of 102 municipalities of the Świętokrzyskie Voivodeship. The data presented in this article refer to 2009, 2012 and 2015 and come from the Local Data Bank. The following variables were selected: the total use of household water per one inhabitant, the distribution network per 100 km2 - water pipe system, the distribution network per 100 km2 – sewage system, woodland area, areas protected by law, protected monuments. The elements indicated refer to entities which function and operate in a territorial unit. The methods presented enable us to identify areas of human life (or human impact on the environment) of higher/lower efficiency (which depends on the level of synthetic measure) and, then, programme their support from public funds within the framework of the regional policy. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Ecological awareness pl
dc.subject Natural environment pl
dc.subject Quality of services pl
dc.subject Spatial analysis pl
dc.subject Synthetic meter pl
dc.subject Świadomość ekologiczna pl
dc.subject Środowisko naturalne pl
dc.subject Jakość usług pl
dc.subject Analiza przestrzenna pl
dc.subject Syntetyczny miernik pl
dc.title Synthetic measurement used as assessment of spatial disparities of the natural environment pl
dc.title.alternative Wykorzystanie miary syntetycznej do rozpoznania przestrzennych dysproporcji środowiska naturalnego pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics