Assessment of the financial situation of companies listed on the Warsaw Stock Exchange

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Assessment of the financial situation of companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Tytuł równoległy: Ocena sytuacji finansowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autor: Szczecińska, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/2540
https://doi.org/10.34739/zn.2019.49.07
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 63-70
Abstract: The aim of the article is to assess the financial situation of companies in the clothing and footwear sector listed on the Warsaw Stock Exchange in 2017. Firstly, financial ratios were calculated for each entity, the ranking was created and the companies were grouped in terms of their financial situation. In this way, a general picture of the competitive position of companies was obtained. The first group includes three companies with the best financial standing. They obtained the highest efficiency in the use of assets, as evidenced by the highest average values for the following stimulants: total assets turnover, current assets turnover and return on assets. Due to the fact that knowledge of financial ratios in the changing environment may be insufficient to assess the financial standing of enterprises, the weighted average cost of capital (WACC) with their components was calculated for them, which allowed judging the assessment of the structure of financing the operations of individual companies and the comparison with the financial situation determined on the basis of indicators. The best financing structure for their activities is held by companies that have been classified in high positions in a ranking based on financial indicators. However, there was one exception, which confirms the need to use different methods to assess the financial situation.
Description: Streszczenie: Celem artykułu jest ocena sytuacji finansowej spółek sektora odzież i obuwie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2017 r. W pierwszej kolejności dla każdego podmiotu obliczono wskaźniki finansowe i utworzono ranking oraz pogrupowano spółki pod względem ich sytuacji finansowej. W ten sposób uzyskano ogólny obraz pozycji konkurencyjnej spółek. Do grupy pierwszej zostały zaliczone trzy spółki charakteryzujące się najlepszą sytuacją finansową. Uzyskały one najwyższą efektywność wykorzystania majątku, o czym świadczą najwyższe wartości średnie dla następujących stymulant: obrotowości majątku ogółem, obrotowości majątku obrotowego i rentowności majątku. W związku z tym, że znajomość wskaźników finansowych w zmieniającym się otoczeniu może być niewystarczająca do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw obliczono dla nich średni ważony koszt kapitału WACC (Weighted Average Cost of Capital) wraz ze składowymi, co pozwoliło na ocenę struktury finansowania działalności poszczególnych spółek i porównanie z, określoną na podstawie wskaźników, sytuacją finansową. Najlepszą strukturę finansowania swojej działalności mają spółki, które w rankingu utworzonym na podstawie wskaźników finansowych zostały sklasyfikowane na wysokich pozycjach. Jednak był jeden wyjątek, co potwierdza konieczność korzystania z różnych metod do oceny sytuacji finansowej. Słowa kluczowe: sytuacja finansowa, średni ważony koszt kapitału, WACC, model wyceny aktywów kapitałowych CAMP

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics