Private equity market in the ecosystem of start-ups and SME sector. Part 1

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Waściński, Tadeusz
dc.contributor.author Dudkowska, Anna
dc.contributor.author Kurovs, Jevgenijs
dc.date.accessioned 2020-02-12T10:54:50Z
dc.date.available 2020-02-12T10:54:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 35-43 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2537
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2019.49.04
dc.description Fundusze Private Equity (PE) /Venture Capital (VC) obejmują średnio- i długoterminowe transakcje na rynku przedsiębiorstw prywatnych. Przyjmują one formę prawną funduszy inwestycyjnych zamkniętych bądź, cieszących się coraz większym uznaniem, alternatywnych spółek inwestycyjnych. Wspierając przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju przyczyniają się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. W ostatnich latach wzrasta wartość inwestycji odnotowywana wśród europejskich funduszy PE. Udział Polski w inwestycjach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) osiąga najwyższe w regionie wartości i od 3 lat nie spada poniżej 46%. Dodatkowo ponad dwukrotny wzrost wartości krajowych inwestycji PE w 2017r. jest szansą poprawy jednego z najniższych w UE wskaźnika innowacyjności. Dużą rolę w tym kierunku odgrywa również rosnący w siłę ekosystem startupów. Nie bez znaczenia jest coraz większa świadomość startupów we współpracy z funduszami, którą charakteryzują m.in. silniejsza pozycja inwestora czy ograniczona możliwość negocjowania warunków umowy inwestycyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie Rynku PE i jego znaczenia w rozwoju młodych przedsiębiorstw. Ukazanie w pierwszej części artykułu statystyk dotyczących zarządzania kapitałem podwyższonego ryzyka w Polsce na tle Europy i CEE wskaże tendencje w rozwoju polskiego rynku PE. Pozwoli również ocenić szanse Polski na wyjście z ogona innowacyjnej Europy i wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Podkreślenie znaczenia edukacji startupów w kontaktach z funduszami VC w drugiej części opracowania uwydatni dodatkowo istotę ich współpracy w świetle profesjonalizacji rynku PE i wzrostu innowacyjności kraju. pl
dc.description.abstract Private Equity (PE)/Venture Capital (VE) Funds cover medium and long-term transactions on the private enterprise market. They adopt a legal form of closed-ended investment funds or more and more appreciated alternative investment companies, which contribute to a development of innovativeness in the Polish economy, supporting enterprises on each level of their expansion. Over the last years, there has been an increased value of investment reported among the European PE funds. Poland’s share in the Central and Eastern European (CEE) investments has been the highest in the region and does not fall below 46%. Moreover, more than a double increase of domestic PE investments in 2017 is an opportunity for improving one of the lowest innovation indexes in the European Union. An important role in this matter also belongs to the growing power of start-up ecosystem. It is not without significance that there is a growing awareness of start-ups cooperating with funds, which is defined e.g. by a stronger position of investor or a limited possibility to negotiate the terms of investment agreements. The aim of this article is to present the PE market and its meaning in the development of young companies. Showing in the first part of the article statistics related to management of venture capital in Poland compared to Europe and the CEE will identify tendencies in development of the Polish PE market. It will also allow estimating Poland’s chances for improving its position in the innovative European ranking and increasing Poland’s competitiveness on the international level. Emphasising the importance of startup’s education in dealing with VC funds in the second part of the study will additionally highlight the essence of their cooperation in terms of professionalization of the PE market and a growth of the country’s innovativeness. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Enterprise innovation pl
dc.subject Investment risk pl
dc.subject Poland 21st century pl
dc.subject Private equity funds pl
dc.subject Venture capital funds pl
dc.subject Small business pl
dc.subject Fundusze private equity pl
dc.subject Fundusze venture capital pl
dc.subject Innowacyjność przedsiębiorstw pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Ryzyko inwestycyjne pl
dc.subject Małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject Startup pl
dc.title Private equity market in the ecosystem of start-ups and SME sector. Part 1 pl
dc.title.alternative Rynek private equity w ekosystemie startupów i sektora MŚP. Część 1 pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics