Barriers to the innovation of the food industry in the European Union member countries

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Łukiewska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2020-02-12T10:11:44Z
dc.date.available 2020-02-12T10:11:44Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 23-33 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2536
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2019.49.03
dc.description W warunkach wzrostu konkurencji, rozwoju biotechnologii i coraz większych wymagań konsumentów innowacje stają się ważnym czynnikiem konkurencyjności w przemyśle spożywczym. Celem przeprowadzonych badań była ocena barier innowacyjności przemysłu spożywczego na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2014-2016. Na podstawie badań CIS-2016 opartych na metodologii Oslo opracowanej przez OECD przeanalizowano postrzeganie barier innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego aktywnych i nieaktywnych innowacyjnie. Do oceny znaczenia analizowanych czynników w poszczególnych krajach członkowskich UE wykorzystano statystyki opisowe oraz metodę Warda należącą do aglomeracyjnych metod grupowania. Z badań wynika, że reprezentanci przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie częściej zgłaszali występowanie czynników utrudniających wdrażanie nowości. Do najczęściej wskazywanych przez nich wysoce istotnych barier innowacji należały: wysoka konkurencja, brak wewnętrznego finansowania i wysokie koszty. Reprezentanci przedsiębiorstw nieaktywnych innowacyjnie powszechnie wskazywali natomiast: niski popyt na rynku, brak wewnętrznego finansowania i wysokie koszty. pl
dc.description.abstract In conditions of increased competition, development of biotechnology and the ever growing demands of the consumers, innovations are becoming an important factor of competitiveness in the food industry. The aim of the conducted research was to evaluate the barriers of innovativeness in the food industry based on chosen European Union countries during 2014-2016. Based on research of CIS-2016 carried out in accordance with the Oslo methodology developed by OECD, the barriers of innovativeness within the food industry enterprises which were active and non-active were analyzed. As for the evaluation of the analyzed factors within the countries of the EU, descriptive statistics and Ward’s method, which is an agglomeration form of grouping method, were used. From the conducted research, it followed, that the representations of innovative active enterprises more often reported on the barriers which were impeding the introduction of innovations. The most common which were reported included big competition, lack of internal funding and high costs. Representatives of inactive innovative enterprises were reporting low demand on the market, lack of internal funding and high costs. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Enterprise competitiveness en
dc.subject European Union en
dc.subject Food industry en
dc.subject Innovativeness barriers en
dc.subject Ward's method en
dc.subject Bariery innowacyjności pl
dc.subject Konkurencyjność przedsiębiorstw pl
dc.subject Metoda Warda pl
dc.subject Przemysł spożywczy pl
dc.title Barriers to the innovation of the food industry in the European Union member countries en
dc.title.alternative Bariery innowacyjności przemysłu spożywczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics