Knowledge transfer versus good society of the second La Belle Epoque

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Knowledge transfer versus good society of the second La Belle Epoque
Tytuł równoległy: Transfer wiedzy a „dobre” społeczeństwo „drugiej” La Belle Epoque
Autor: Pietruszka-Ortyl, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2535
https://doi.org/10.34739/zn.2019.49.02
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 13-22
Abstract: Currently, we are witnessing the second la belle epoque characterised by huge economic and social inequalities. Striving for a good state of society aims to reduce the inequalities conditioned by access to knowledge. One of the methods to reach this goal can consist of the conscious shaping of knowledge transfer between particular groups of knowledge agents. representing diverse, often overlapping, social and organisational categories. The purpose of this study is to check what sub-processes of knowledge transfer are implemented in specific groups of knowledge agents and what their context is from the perspective of the tools used, the main principles and the standards of behaviour. The main research hypothesis is that the course of knowledge transfer process depends on the fact of which groups of knowledge agents it concerns. Using the method of critical analysis and surveys supported by in-depth interviews, it was determined that knowledge sharing is the domain of professionals and the intergenerational dimension of knowledge transfer. Knowledge acquisition is most often carried out at the level of specialists' relations with other employees and at the intergenerational level. Knowledge sharing is a domain of specialists, and usually takes place during their contacts with other employees, while knowledge dissemination is the prime sub-process of the hierarchical dimension of knowledge transfer.
Description: Współcześnie nastała „druga” la belle epoque charakteryzująca się ogromnymi nierównościami ekonomiczno-społecznymi. Dążenie do osiągnięcia stanu dobrego społeczeństwa celuje w niwelowanie nierówności, uwarunkowanych dostępem do wiedzy, a jednym ze sposobów może być świadome kształtowanie transferu wiedzy między poszczególnymi grupami agentów wiedzy, reprezentującymi zróżnicowane, często nakładające się, kategorie społeczne i organizacyjne. Celem opracowania jest sprawdzenie, jakie subprocesy transferu wiedzy, w których grupach agentów wiedzy są realizowane i jaki jest ich kontekst z perspektywy stosowanych narzędzi, głównych zasad oraz standardów zachowań. Główna hipoteza badawcza to przypuszczenie, że przebieg procesu transferu wiedzy uzależniony jest od tego, których grup agentów wiedzy dotyczy. Wykorzystując metodę analizy krytycznej oraz badania ankietowe wsparte wywiadami pogłębionymi, ustalono, że dzielenie się wiedzą to domena profesjonalistów oraz wymiaru międzypokoleniowego transferu wiedzy. Pozyskiwanie wiedzy jest najczęściej realizowane na poziomie relacji specjalistów z innymi pracownikami oraz międzypokoleniowym. Udostępnianie wiedzy, jest strefą specjalistów i dokonuje się zazwyczaj podczas ich kontaktów z innymi pracownikami a rozpowszechnianie wiedzy to naczelny subproces hierarchicznego wymiaru transferu wiedzy.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics