Diagnosing and developing the e-business competencies of the "Z" generation

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Czainska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2020-02-12T08:46:23Z
dc.date.available 2020-02-12T08:46:23Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 5-12 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2534
dc.description Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładowego narzędzia diagnostycznego służącego do identyfikacji luki kompetencyjnej przedstawicieli pokolenia Z, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w modelu e-biznesu. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę pokolenia Z sporządzoną na podstawie studiów literatury polskiej i zagranicznej. Wskazano także grupy indywidualnych kompetencji zawodowych ważnych dla właścicieli e-biznesu, które opracowano na podstawie wyników badania własnego zrealizowanego w 2018 roku metodą CAWI. W części metodologicznej zaprezentowano budowę i zastosowanie narzędzia „e_BIS”, za pomocą którego można diagnozować stan obecny oraz rozwój kompetencji, w podziale na kompetencje: biznesowe (B), informatyczne (I) oraz przywództwa strategicznego (S). Na podstawie wstępnych analiz sformułowano założenie, że prezentowane narzędzie może być użyteczne zarówno w szkolnictwie (średnim i wyższym) oraz na rynku pracy, by właściwie kształtować indywidualne kompetencje zawodowe przedstawicieli pokolenia Z. pl
dc.description.abstract The purpose of the article is to present an example of a diagnostic tool for identifying the competence gap of representatives of the “Z” generation who want to conduct business in the e-business model. The first part presents the characteristics of the “Z” generation (Gen-Z) based on studies of Polish and foreign literature. Groups of individual professional competences important for e-business owners were also identified, which were developed on the basis of the results of personal research carried out in 2018 by the CAWI method. The methodological part presents the construction and application of the "e_BIS" tool, which can be used to diagnose the current state and development of competences, broken down into competences: business (B), IT (I) and strategic leadership (S). Based on preliminary analyses, it was formulated that the presented tool can be useful both in education (secondary and higher) and on the labour market to properly shape the individual professional competences of representatives of the “Z” generation. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject E-business pl
dc.subject Employees competencies pl
dc.subject Generation Z pl
dc.subject Handel elektroniczny pl
dc.subject Kompetencje pracownicze pl
dc.subject Pokolenie Z pl
dc.title Diagnosing and developing the e-business competencies of the "Z" generation pl
dc.title.alternative Diagnostyka i rozwój kompetencji e-biznesu pokolenia „Z” pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics